تمام مقالات منتشر شده توسط مجله جغرافیا و مطالعات محیطی از طریق داوری دو سو کور منتشر می شوند.
هر دو داور و نویسنده در این مدل ناشناس هستند.

از مزایای این روش داوری:


ناشناس بودن نویسنده تعصب بازبینی را محدود می کند
مقالاتی که توسط نویسندگان معتبر یا مشهور نوشته می شوند ، بیش از شهرت آنها بر اساس محتوای مقالات آنها در نظر گرفته می شوند.