اصول اخلاقی انتشار مقاله

مقالات ارسال شده باید نتیجه پژوهش های شخصی نویسنده یا نویسندگان باشد و قبلا در جای دیگری منتشر نشده باشد.