مدیر مسئول


دکتر احمد خادم الحسینی دانشیار

برنامه ریزی شهری

 • a.khademolhoseinyyahoo.com
 • 03312292401

سردبیر


دکتر مجید شمس استاد، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 • fazelman362yahoo.com
 • 03142292401

مدیر داخلی


دکتر امیر گندمکار دانشیار

آب و هواشناسی

 • aagandomkaryahoo.com
 • 03312292176

اعضای هیات تحریریه


دکتر شهریار خالدی 'گروه جغرافیا، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

آب و هواشناسی

 • shahriar_khaledi6yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجید شمس استاد، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 • fazelman362yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حمیدرضا وارثی استاد دانشگاه اصفهان

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 • h.varesigeo.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر میرنجف موسوی استاد دانشگاه ارومیه

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 • mousavi424yahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر بهمن رمضانی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

جغرافیای طبیعی- اقلیم

 • bahmanr2000gmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین نظم فر استاد دانشگاه محقق اردبیلی

جغرافیای شهری

 • nazmfaruma.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی مؤمنی دانشیار، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

برنامه ریزی شهری

 • momeni100gmail.com
 • 03312291052

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد خادم الحسینی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

برنامه ریزی شهری

 • a.khademolhoseinyyahoo.com
 • 03312292401

اعضای هیات تحریریه


دکتر امیر گندمکار دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

جغرافیا- آب و هوا شناسی

 • aagandomkaryahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر صفر قائدرحمتی گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 • safarrahmatiyahoo.com