اهداف و چشم انداز

با توجه به رشد کمی و کیفی علوم جغرافیایی، مجله جغرافیا و مطالعات محیطی در زمینه پژوهش های جغرافیای شهری، برنامه ریزی شهری، مطالعات منطقه ای، گردشگری، شهرسازی و آمایش سرزمین، اهداف زیر را دنبال می کند:

1-      کمک به رشد وافزایش آگاهی در زمینه های علمی جغرافیا و مطالعات محیطی.

2-      انتشار یافته های نو در زمینه جغرافیا و مطالعات محیطی.

3-      کمک به شناساندن اندیشمندان و پژوهشگران جغرافیا و مطالعات محیطی و انتشار جدیدترین یافته ها و نظریه های ایشان.

4-      انتشار یافته های پژوهشی دانشجویان و فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی علم جغرافیا و مطالعات محیطی.

5-      معرفی رویکردها، راهبردها، نظریه ها و مدل های جدید در زمینه علم جغرافیا و مطالعات محیطی.

6-      توانمندسازی دانشجویان از طریق آشنایی آنها با آخرین پژوهش های جدید علم جغرافیا و مطالعات محیطی.

7-      کمک به ایجاد ارتباط میان مراکز آموزشی و پژوهشی جغرافیا و مطالعات محیطی.