دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، بهار 1398، صفحه 1-106 
5. تحلیل فضایی شاخص های رشد هوشمند شهری در ایلام

صفحه 59-68

پاکزاد ازادخانی؛ جعفر حسین زاده؛ قدرت احمدی