دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، زمستان 1397، صفحه 1-128 
8. سنجش مؤلفه‌های تاب‌آوری شهری نمونه موردی: کلانشهرکرمانشاه

صفحه 107-125

محمد رئوف حیدری فر؛ مهناز حسینی سیاه گلی؛ اسماعیل سلیمانی راد