دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، پاییز 1397، صفحه 1-100 
1. بررسی شاخص های کیفیت زندگی در مساکن مهر با تاکید بر توسعه پایدار نمونه موردی محله بهشتی شهر همدان

صفحه 1-24

محمد جواد صادق صابری؛ امیر زاهدی یگانه؛ مهرداد حاجیان زیدی؛ راضیه قدرجانی


6. راهبردهای توسعه ژئوتوریسم مورد: غار نمکی قشم

صفحه 93-106

محمد محبتی؛ حسین روستا؛ رضا ویسی؛ سجاد احمدی