دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، بهار 1397، صفحه 1-124 
6. بررسی علل شکل‌گیری اسکان غیررسمی (مطالعه موردی: محله کوی زینبیه شهر پاکدشت)

صفحه 73-86

حسین حاتمی نژاد؛ محمد حسین موسوی؛ محمد حاجیان حسین آبادی؛ محمد رضا زرافشان؛ وحید یوسفی