دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، زمستان 1396، صفحه 1-130 
1. مکان‌یابی بهینه جایگاه‌های سوخت (CNG) (مورد مطالعه: شهر زنجان)

صفحه 7-20

اکبر حسین زاده؛ منیژه احمدی؛ سمیرا مرادی مفرد؛ مریم قاسمی