نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه جغرافیا واحد رشت دانشگاه آزاد اسلامی رشت ایران

چکیده

طرح‌های توسعه گردشگری نیاز به ارزیابی اثرات زیست محیطی دارند تا پایداری محیط حفظ گردد . از مدل لئوپولد و نظرات 30 نفربا تکمیل پرسشنامه ارزیابی استفاده گردید. نتایج نشان داد که میزان سودمندی این طرح ها در مقابل اثرات مخرب آن کمتر است اگر چه طرح های گردشگری منطقه آزاد انزلی موجب ایجاد اشتغال رونق اقتصادی را در منطقه فراهم نموده، اما در مقابل آثار زیان باری نیز به همراه داشته است که از جمله این آثار می توان به از بین رفتن زیستگاه جانوران و آلوده شدن آب و فرسایش خاک منطقه اشاره نمود. نتایج آزمایشهای انجام شده در دو بخش میکروبی و شیمیایی کیفیت آب نشان داد که کیفیت آب منطقه طالب آباد از نظر میکروبی نامناسب است که به احتمال زیاد به علت نزدیکی به دریا این میزان آلودگی مشاهده شده است. که با ازدیاد کلرید سدیم و مواد معدنی سدیم و پتاسیم همراه است . نتایج نمونه کیفیت آب منطقه چپررودزمان نشان داد که این آب ازنظر میکروبی مناسب بوده ولی برای شرب مناسب نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 1. احمدی, احمد، پوریا تدین و فغانی، بهرام ، (1394)، بررسی نقش توسعه گردشگری و اثرات آن بر محیط زیست، اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک، همدان، شرکت سپیدار طبیعت الوند،  رمضانی گورابی، بهمن و رقیه رجبی، (1393)، پیامدهای زیست محیطی گردشگری در سواحل بندرانزلی با استفاده از مدل (SWOT)، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره16، شماره 1، صص 287-275؛
 2. پاپلی یزدی، محمد حسین و سقایی، مهدی، 1395ف گردشگری (ماهیت و مفاهیم)، تهران، انتشارات سمت؛
 3. حسین زاده، سیدرضا؛ خسروی بیگی، رضا؛ ایستگلدی، مصطفی و شمس الدینی، رضا (1390)، ارزیابی پایداری زیست محیطی در نواحی شهری با استفاده از فن تصمیم گیری چند معیاره تخصیص خطی (مطالعه موردی: شهر بندرترکمن)، مجله چشم انداز جغرافیایی (مطالعات انسانی)، سال ششم، شماره 16، صص 51-31.
 4. رضوانی، علی اصغر، 1396، جغرافیا و صنعت توریسم، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور؛
 5. رمضانی گورابی، بهمن و رجبی، رقیه، (1393)، ارزیابی آسیب پذیری زیست محیطی گردشگری سواحل بندرانزلی با استفاده از مدل SWOT، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره 16، ویژه نامه شماره 1، صص 287-275؛
 6. شاکری، رضا، 1397، مطالعه و تدوین راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح‌های توسعه گردشگری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس؛
 7. عزیزپور فرد، فضل اله و قبادی علی آبادی، سارا، (۱۳۹۲)، بررسی اثرات زیست محیطی صنعت گردشگری در توسعه پایدار، اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار، همدان، انجمن ارزیابان محیط زیست هگمتانه، 
 8. قربانی نیا، زهرا، نیک زاد، وحید و صالحی، اسماعیل، (1394)، ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه‌های گردشگری (مطالعه‌ی موردی: منطقه گردشگری اوان)، فصلنامه علمی- پژوهشی برنامه ریزی توسعه گردشگری، دوره 4، صص 167-147؛
 9. کاظمی، آزاده، گیلی، محمدرضا، (1397)، ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح گردشگری دره کردو اراک، گردشگری شهری، دوره 5، شماره 1، 111-101؛
 10. گلچوبی دیوا، شهربانو و صالحی، اسماعیل، (1397)، ارزیابی اثرات زیست محیطی تفرجگاه‌های شهری مطاله موردی: منطقه گردشگری مروارید شهر نکا، گردشگری شهری، دوره 5، شماره 3، صص 115-101؛
 11.  لطفی، صدیقه و میرابوطالبی معصومه (1391)، سنجش رابطه‌ی توسعه گردشگری و محیط زیست پایدار با کاربست مدل AHP در شمال ایران (نمونه موردی: شهرستان رامسر)»، مجله چشم انداز جغرافیایی (مطالعات انسانی)، سال هفتم، شماره 19، صص 24-12.
 12. ممقانی، اشکان، (1394)، ارزیابی اثرات زیست محیطی گردشگری، چاپ اول، تهران، انتشارات سازمان محیط زیست؛
 13. منوری، مسعود (1395) راهنمای ارزیابی اثرات زیست‌محیطی گردشگری، سازمان محیط زیست، تهران؛
 14. Gladstone,W ,Belinda .C ,Shokri ,M. R.(2013), Environmental impacts of tourism in the Gulf and the Red Sea,Marine Pollution Bulletin,Vol 72, Issue 2, Pages 375-388
 15. Okech, R.(2012): Rural Tourism As A Sustainable Development Alternative: An Analysis Whit Special Reference To Loanda,Kenya, Cultur, pp36-54
 16. Priskin, J. (2016) Assessment of natural resources for nature-based tourism: the case of the Central Coast Region of Western Australia, Tourism Management, Vol. 22, No. 6, pp. 548-627.
 17. Zhong.L,Jinyang.D,Zengwen.S ,Peiyi.D.(2011), Research on environmental impacts of tourism in China: Progress and prospect, Volu 92, November 2011, P 2972-2983