بررسی وتحلیل رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط شهری(مورد پژوهی: شهرایوان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه باختر

2 کارشناس ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری ،موسسه آموزشی و غیر انتفاعی باختر ایلام

3 مربی موسسه آموزشی و غیر انتفاعی باختر ایلام

چکیده

مفهوم محیط شهری که از آن به تعابیر مختلفی همچون فضای شهری و چشم‌انداز شهری یاد می‌شود .چیزی بیشتر از محیط کالبدی و ساخته‌شده شهری است. شهر جهانی از سنت‌ها و آداب‌ورسوم و گرایش‌های سازمان‌یافته و عواطف و چیزهایی از این قبیل می‌باشدبرای نخستین بار در تاریخ زندگی بشر، بیشتر مردم جهان در مکان‌های شهری زندگی می‌کنند. افزون بر این در سده کنونی شمار ساکنان شهری و فرایند شهری شدن رو به افزایش است. بنابراین کیفیت محیط شهری به‌عنوان فضای زندگی مردم جهان، به‌عنوان موضوع بنیادی موردتوجه پژوهشگران دانشگاه، سیاست‌گذاران، برنامه ریزان، شهر سازان و شهروندان قرارگرفته است. هدف از این پژوهش،بررسی و تحلیل میزان رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط شهری در شهر ایوان می‌باشد.این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و روش آن توصیفی-تحلیلی می‌باشد.جامعه آماری شامل تمامی شهروندان شهرایوان است.وروش گرداوری داده ها به صورت کتابخانه ای ومیدانی(پرسشنامه)است.وبرای تجزیه و تحلیل داده ها وآزمون فرضیات پژوهش ازنرم افزارspss استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که سطح رضایتمندی شهروندان از شهر ایوان کمتر از حد متوسط است.لذا رضایتمندی شهروندان ایوانی از کیفیت محیط شهری در سطح پایینی قرار دارد. و بین تمام شاخص‌های کیفیت محیط شهری و رضایتمندی شهروندان ارتباط معناداری وجود دارد.اما بین مشخصه‌های فردی و کیفیت زندگی شهری رابطه معناداری ومثبتی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات