نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

آغاز برنامه ریزی گردشگری، شناخت رفتار و دیدگاه گردشگران در یک مکان گردشگری است تا با تاکید بر سنجش وضعیت موجود، پیرامون قابلیت ها و تطبیق پذیری آن با خواست گردشگران، بستری را فراهم آورد که روند برنامه ریزی برای توسعه گردشگری را تسهیل کند. در این میان گردشگران زن که از پایه های اصلی این صنعت هستند، همواره مورد غفلت بوده اند. شهرستان دره‌شهر(با نام باستانی ماداکتو) در استان ایلام یکی از نواحی مستعد در حوزه گردشگری است. از این رو، تحقیق حاضر، ضمن مطالعه توانمندی‌ها و قابلیت‌های گردشگریِ موجود در این ناحیه، عوامل توسعه گردشگری را از دیدگاه زنان گردشگر مورد بررسی، تحلیل و ارزیابی قرار داده، بعلاوه ارتباط رضایت گردشگران با متغیرهای تحقیق را سنجیده و در آخر راهکارهای توسعه‌ گردشگری برای گروه زنان در این شهرستان را پیشنهاد نموده است. در این مقاله از روش توصیفی- تحلیلی و همبستگی بهره گرفته شده و برای جمع‌آوری اطلاعات از روش مطالعات اسنادی- کتابخانه‌ای و روش پیمایشی(پرسش‌نامه محقق ساخته) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی شفه استفاده شده است. یافته‌های پژوهش، مهم‌ترین موانع و جاذبه‌های گردشگری شهرستان دره‌شهر را از زاویه دید زنان گردشگر مشخص نمود. هم‌چنین ارتباط رضایت گردشگران با متغیرهای تحقیق سنجیده شد؛ و در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاداتی جهت رونق گردشگری زنان در این ناحیه ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

1- اذانی، مهری،زال،هدی(1390)،گردشگری زنان فرصتها و تنگناها از دیدگاه اسلام، مجله اطلاعات جغرافیایی(سپهر)، دوره بیستم، شماره 78،صص 64-69
2- توده روستا، فاطمه(بی تا): محدودیت زنان در گردشگری ایران، انجمن انسان‌شناسی و فرهنگ، به آدرس: http://anthropology.ir/node/13328                        
3- حاجیان، حسنا(1392)،منافع مشترک زنان و گردشگری، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3052
4- زاهدی، شمس­السادات،(1387)،مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
5- صالحی،صادق،حسن پور،محمود(1391)، برنامه ریزی و توسعه گردشگری،انتشارات دانشگاه مازندران،چاپ اول
6- صیدایی،سید اسکندر، هدایتی مقدم،زهرا(1389)،نقش امنیت در توسعه گردشگری،فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد شوشتر، سال چهارم، شماره هشتم.صص 97-110
7- طرح جامع دره‌شهر،(1388)، سازمان مسکن و شهرسازی استان ایلام، مهندسین مشاور پویا، جلد اول
8- کارگر، بهمن،(1386)، توسعه شهرنشینی و صنعت گردشگری در ایران، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، تهران
9-کدیور،علی­اصغر،سقایی،مهدی(1385)ساماندهی گردشگری در تفرجگاه­های پیرامون شهری، مطالعه موردی دره اخلمد، تحقیقات جغرافیایی، صص111-134
10- لی، جان،(1378)، گردشگری و توسعه در جهان سوم، ترجمه عبدالرضا رکن الدین افتخاری و همکاران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی،تهران.
11- مرکز آمار ایران (1392): سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 استان ایلام
12- محسنی،رضاعلی(1388)،گردشگری پایدار در ایران،مجله فضای جغرافیایی اهر،ش28،ص149-171
13-نظریان،اصغر(1384):جغرافیای شهری ایران، انتشارات پیام نور، سال اول، تهران
14-غنیان، منصور و دیگران(1389)، تحلیل ابعاد گردشگری روستایی با رویکرد جنسیتی از دیدگاه جامعه میزبان،مجله زن در توسعه و سیاست،دوره 8، شماره 3، صص 93 الی 109
15-Gee,C.Y,)1994(,Internationals Hotels Development and Management , East lansing. Education Institute of American Hotel and Motel Association, 12-26.
16-Gunn, Clare. A(2002); Tourism planning, Rotledge.
17-Khani, F (2006) Gender and Development. Cultural and Social Study   Center, 120-123
18-Kinnaird V. and C.M. Hall.(1994) Tourism: A gender analysis, wiley, Chichester, New  York.
19-Law, Christopher M.(2002); Urban Tourism, continuum        
 20-Wilkinson, P.F. & Wiwik  Prat(1995) Gender and tourism in an Indonesian village. Annals of Tourism Research, Volume 22, Issue 2, 283-299.