بررسی رابطه بین عوامل موثر بر شکل گیری شهر یادگیرنده (مطالعه موردی: شهر بناب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اســتاد جغرافیــا و برنامه‌ریزی شهری، دانشــگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.

2 کارشناس ارشد

3 دانشجویی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه گیلان.

چکیده

جنبش شهر یادگیرنده یک پدیده جدید در حال نمایش در شهرها، شهرک‌ها و مناطق جهان است و به شکلی بالقوه یکی از قوی‌ترین و مهم‌ترین جنبش‌های زمان آشفته ما است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین عوامل موثر بر شکل‌گیری شهر یادگیرنده در شهر بناب انجام شده است. پژوهش حاضر از دید روش، توصیفی- همبستگی و از نوع پیمایشی و از لحاظ هدف کاربردی است. از منظر زمانی تک مقطعی و به طور مشخص مبتنی بر معادلات ساختاری است. که در سال 1394 در شهر بناب انجام شده است. نمونه‌گیری به روش حجم جامعه نامحدود کوکران صورت گرفته است. برای سنجش متغیرها در این پژوهش از پرسشنامه و از طیف پنج درجه‌ای لیکرت استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های آمار توصیفی- استنباطی از روش‌های همبستگی بین متغیرهای پژوهش و روش‌های تحلیل عاملی و تحلیل رگرسیونی استفاده شد. نرم‌افزار مورد استفاده برای تحلیل داده‌ها، Spss و AMOS بوده است. براساس نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل پرسشنامه‌ها، مشخص شد که درصد ضریب همبستگی بین ویژگی‌های شهر یادگیرنده و سازمان‌های یادگیرنده شهر بناب (مراکز آموزشی، شهرداری، سازمان‌های بزرگ و کوچک) به ترتیب به میزان 43/0، 64/0 و 26/0 درصد می‌باشد. نتایج فرضیات دوم، سوم و چهارم نشان داد که بین ویژگی‌های شهر یادگیرنده با مراکز آموزشی(مدارس، مراکز آموزش علمی و کاربردی بزرگ و دانشگاهها)، سازمان‌های بزرگ و کوچک و شهرداری به‌عنوان سازمان‌های یادگیرنده در شهر بناب ارتباط مستقیم و معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات