نویسنده = طاهره سلطانی گردفرامرزی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و بررسی آماری روزهای آلوده هوای مشهد(1384-1390)

دوره 5، شماره 17، بهار 1395، صفحه 127-133

طاهره سلطانی گردفرامرزی؛ امیر گندمکار؛ هوشمند عطایی؛ عباس مفیدی