تمامی مقالات ارسال شده به این نشریه قبل از ورود به فرایند داوری از طریق نرم‌افزار مشابهت یاب همیاب مورد بررسی قرار می‌گیرند. 

نویسندگان باید اطمینان حاصل کنند که  آثار کاملاً اصلی را ارسال می کنند. اگر آنها از کار دیگران استفاده کرده اند ، باید به طور مناسب ذکر شود یا به آنها ارجاع داده شود.