جغرافیا و مطالعات محیطی (GES) - فرایند پذیرش مقالات