آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1269
تعداد پذیرش 259
تعداد پذیرش بدون داوری 3
تعداد عدم پذیرش 0
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 0

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 43
تعداد مقالات 380
تعداد مشاهده مقاله 564655
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 387678
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 75 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 221 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 169 روز
متوسط زمان عدم پذیرش روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 88 روز
درصد پذیرش 20 %