اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

احمد خادم الحسینی

برنامه ریزی شهری دانشیار

a.khademolhoseinyyahoo.com
03312292401

سردبیر

مهدی مومنی

برنامه ریزی شهری دانشیار

momeni100gmail.com
03312291052

مدیر داخلی

امیر گندمکار

آب و هواشناسی دانشیار

aagandomkaryahoo.com
03312292112

اعضای هیات تحریریه

حسین نظم فر

جغرافیای شهری استاد دانشگاه محقق اردبیلی

nazmfaruma.ac.ir

رضا مختاری

برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

mokhtaryusyahoo.com

مهدی مؤمنی

برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

momeni100gmail.com
03312291052

احمد خادم الحسینی

برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

a.khademolhoseinyyahoo.com
03312292401

بهمن رمضانی

جغرافیای طبیعی- اقلیم استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

bahmanr2000gmail.com

رحیم سرور

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

sarvarh83gmail.com

حمیدرضا وارثی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد دانشگاه اصفهان

h.varesigeo.ui.ac.ir

میرنجف موسوی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد دانشگاه ارومیه

mousavi424yahoo.com

امیر گندمکار

جغرافیا- آب و هوا شناسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

aagandomkaryahoo.com