اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

احمد خادم الحسینی

برنامه ریزی شهری دانشیار

a.khademolhoseinyyahoo.com
03312292401

سردبیر

مهدی مومنی

برنامه ریزی شهری دانشیار

momeni100gmail.com
03312291052

مدیر داخلی

امیر گندمکار

آب و هواشناسی دانشیار

aagandomkaryahoo.com
03312292112

اعضای هیات تحریریه

شهریار خالدی

آب و هواشناسی 'گروه جغرافیا، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

shahriar_khaledi6yahoo.com

مهدی مؤمنی

برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

momeni100gmail.com
03312291052

احمد خادم الحسینی

برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

a.khademolhoseinyyahoo.com
03312292401

بهمن رمضانی

جغرافیای طبیعی- اقلیم استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

bahmanr2000gmail.com

حمیدرضا وارثی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد دانشگاه اصفهان

h.varesigeo.ui.ac.ir

میرنجف موسوی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استاد دانشگاه ارومیه

mousavi424yahoo.com

حسین نظم فر

جغرافیای شهری استاد دانشگاه محقق اردبیلی

nazmfaruma.ac.ir

صفر قائدرحمتی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری گروه جغرافیا، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

safarrahmatiyahoo.com

رضا مختاری

برنامه ریزی شهری دانشیار دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

mokhtaryusyahoo.com

امیر گندمکار

جغرافیا- آب و هوا شناسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

aagandomkaryahoo.com