راهنمای نویسندگان

- مقاله باید حاصل کار پژوهشی و علمی نویسنده (ها) باشد و لزوماً به تولید علم و معرفت جدید منجر شده باشد. مجله از مقاله‌های مستخرج از رساله دکتری، پایان نامه‌های برجسته و هم چنین طرح‌های تحقیقاتی مستقل در صورتی که با رعایت اصول و معیارهای روش تحقیق علمی در حوزه مربوطه باشد، و از نوآوری نظری یا روش­شناسی برخوردار باشد، استقبال می‌کند.

- مقالات مروری (Review Articles) از نویسندگان مجرب و صاحب مقالات پژوهشی در زمینه­های مورد بحث به شرطی پذیرفته می­شود که منابع متنابهی مستند تحقیق قرار گرفته باشد.

-مجله از مقالات نظری که به نقد و بررسی عالمانه نظریه­های علمی و گزاره­ها و مدلهای نظری موجود و نیز ابداع و یا ارائه مدلها و نظریه­های علمی جدید توسط صاحبنظران و اساتید برجسته می­پردازد، استقبال می­نماید. در مورد مقالاتی که توسط دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با همکاری اساتید راهنما و یا مشاور تهیه می‌شود، ضرورتاً می‌بایست با مسئولیت علمی و با امضاء استاد راهنما به مجله ارسال گردد و نام وی نیز به عنوان نفر اول ذکر شود؛ در غیر این صورت در هیئت تحریریه قابل طرح نخواهد بود.

- مجله از پذیرش مقالات تألیفی و ترجمه­ای برای چاپ معذور است.

- مقاله ارسال شده نباید قبلاً در هیچ نشریه داخلی یا خارجی و یا مجموعه مقالات چاپ شده باشد، هیئت تحریریه انتظار دارد نویسندگان محترم تا هنگامی که جواب پذیرش از نشریه نرسیده است، مقاله خود را به نشریه دیگری برای چاپ ارسال نکنند.

- مقاله باید سلیس، روان و از نظر دستور زبان صحیح باشد و در انتخاب واژه­ها دقت کافی شده باشد. زبان رسمی مجله فارسی است اما مقاله به زبان­ انگلیسی نیز پذیرفته می­شود.

- در متن فارسی باید تا حد امکان از معادل فارسی کلمات لاتین استفاده شود و چنانچه معادل فارسی با اندازه کافی رسا نباشد، می­توان با ذکر شماره در بالای معادل، عین کلمه لاتین را در زیرنویس آورد.

مقالات روی کاغذ A4 (با حاشیه از بالا و پایین 5/3 و از راست و چپ 3 سانتی­متر) تایپ گردد. فواصل بین خطوط به صورت Single باشد. 

- حجم مقاله شامل متن، شکل‌ها، جدول‌ها، نقشه­ها، منابع و چکیده لاتین با رعایت استاندارهای حروف‌چینی مجله می بایست از 15 صفحه بیشتر نشود.

- ساختار نوشتاری مقالات:

مقالات پذیرفته شده در مرحله اولیه تأیید می­بایست یه صورت زیر تدوین گردد:

2-1. ساختار مقاله باید به صورت علمی مشتمل بر عنوان، چکیده فارسی و انگلیسی (500-250 کلمه)، کلید واژه‌، بیان مسأله، بدنه اصلی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق، داده­ها، مواد و روش تحقیق، یافته­های تحقیق، تجزیه و تحلیل، نتیجه‏گیری) قدردانی و تشکر، فهرست منابع و ضمائم باشد.

2-2. برای مقالات فارسی، عنوان مقاله باید موجز، کوتاه و بازگوکننده موضوع مقاله باشد و با قلم B  ZARE

عنوان: Bold18 ،نام نویسندگان: Bold12، سمت نویسندگان: 11،متن:13 سرتیترها:Bold،زیر نویسها: 10،منابع: 11از قسمت چکیده تا انتهای منابع 2 ستونی، پی‌نوشتها: Times New Roman11تایپ گردد. نام نویسنده نیز با قلم 12، عنوان علمی یا شغلی او نیز با قلم 11 در زیر صفحه اول مقاله ذکر شود. در مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارند، ذکر نام نویسنده مسؤول مقاله در صفحه مشخصات نویسندگان ضروری است.

2-3. چکیده مقالات فارسی با قلم 12، چکیده انگلیسی با قلم Times New Roman12 سیاه و تمامی عنوان‌های در متن با قلم Bold نوشته شود.

2-4. برای مقالات انگلیسی، عنوان با قلم Times New Roman12، نام نویسنده مقاله با قلم سیاه 12Times New roman عنوان علمی یا شغلی با قلم Times New Roman11 نازک در زیر صفحه چکیده لاتین مقاله ذکر شود. ضمناً آدرس الکترونیکی و شماره تلفن نویسنده مسئول مکاتبات در پاورقی آورده شود.

2-5. در تنظیم جداول، نقشه و شکل‌ها رعایت نکات زیر الزامی است:

الف- اطلاعات جداول نباید به صورت شکل و یا نمودار در مقاله آورده شوند. شماره و عنوان در بالای جدول ذکر گردد. در صورت اخذ جداول و شکل‌ها از منابع دیگر، ذکر منبع در زیر جداول و شکل‌ها به صورت وسط چین الزامی است.

ب- هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد، چنانچه تمام ارقام جدول دارای واحد یکسان باشند، می‎توان واحد را در عنوان جدول ذکر نمود.

ج- توضیحات اضافی عنوان و متن جدول، به ­صورت زیرنویس ارائه گردد.

د- شکل­ها و نمودارهای مقاله حتماً اصل و دارای کیفیت مطلوب و به صورت سیاه و سفید باشند. فایل اصلی شکل­ها (تحت Excel، Word) و با دقت dpi 600 ارائه گردد. عکس‎ها باید واضح، خوانا، دارای مقیاس و با کیفیت مناسب و مطلوب (300 تا 500 dpi) در یکی از فرمت­های gif, jpg, tif, تهیه شده باشند. اندازه قلم­ها خصوصاً در مورد منحنی­ها (Legend) به گونه‌ای انتخاب شوند که پس از کوچک شدن مقیاس شکل برای چاپ نیز خوانا باشد.

ه- نقشه­های مورد استفاده در متن مقاله حتماً بر اساس فرمت­های ذیل تنظیم گردند: 

3. ساختار اصلی مقاله:

مقالات ارسال شده باید دارای بخش­های زیر باشد:

3-1. صفحه اول: در صفحه شناسنامه باید عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی، نام و نام خانوادگی نویسنده (ها)، درجه علمی، نشانی دقیق (کد پستی، تلفن، دورنگار و پست الکترونیکی)، مسئول مقاله و تاریخ ارسال به فارسی و انگلیسی درج شود. نویسنده عهده­دار مکاتبات باید با علامت ستاره مشخص شود. از ذکر مشخصات فوق در سایر صفحه­های مقاله باید خودداری شود.

3-1-1. چنانچه مخارج مالی تحقیق یا تهیه مقاله توسط مؤسسه‌ای تأمین شده باشد باید نام مؤسسه در پاورقی صفحه اول درج شود.

3-2. صفحه دوم (چکیده): شامل عنوان کامل مقاله به فارسی، چکیده فارسی مقاله و کلید واژه­ها (4 تا 6 کلمه) است. چکیده فارسی مقاله از 300 کلمه تجاوز نکند و بیانگر خلاصه­ای از مقدمه، روش تحقیق، یافته­ها و نتیجه­گیری باشد.

3-3. از صفحه سوم به بعد متن اصلی مقاله خواهد آمد.

3-4. صفحه منابع: منابع و مأخذ باید به صورت درون متنی و همچنین در پایان مقاله ذکر شوند.

3-4-1. شیوه ارجاع در داخل مقاله باید به سبک APA باشد و منابع مورد استناد در داخل متن با ذکر نام‌خانوادگی، سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتزآورده شود.

مانند: (زیاری، 1383: 25). یا (Tacoli, 1998: 6-7).

برای منبعی با دو نویسنده و بیشتر: (سعیدی و همکاران، 1388: 43). یا (Rondinelli et al, 2003: 6).

3-4-2. در روش ارائه منابع و مأخذ در انتهای مقاله به صورت :

الف. برای کتاب: نام‌خانوادگی، نام‌نویسنده یا نویسندگان، (سال انتشار): عنوان کتاب، شماره‌جلد، نام ناشر، نوبت‌چاپ، محل انتشار.

نمونه فارسی کتاب :

- عبدی­ دانشپور، زهره (1387): درآمدی بر نظریه­های برنامه­ریزی شهری با تأکید ویژه بر برنامه­ریزی شهری، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، تهران.

نمونه انگلیسی کتاب :

- Woods, M. (2005): Rural Geography, Sage Publication, London.

ب. برای نشریه: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان (سال انتشار): «عنوان مقاله»، نام نشریه، دوره، محل چاپ، صفحات.

نمونه فارسی نشریه:

- ضیاء­توانا، محمدحسن و شهرام امیرانتخابی (پاییز و زمستان1386): «روند تبدیل روستا به شهر و پیامدهای آن در شهرستان تالش»، مجله جغرافیا و توسعه، سال پنجم، شماره 10، زاهدان، صص 129-107.

نمونه انگلیسی نشریه :

- Coppola, E. and F. Giorgi, (2010): An assessment of temperature and precipitation change projections over Italy from recent global and regional climate model simulationInternational Journal ofClimatology, 30, 11-32

3-4-3 در صورت استفاده از منابع اینترنتی، علاوه بر رعایت روش ذکر منبع که توضیح داده شد، نشانی اینترنتی منبع نیز در ادامه آورده شود، و سپس داخل پرانتز تاریخ مراجعه اینترنتی قید شود.

3-4-4. نحوۀ درج در فهرست منابع و مأخذ به ترتیب حروف الفبا خواهد بود و حداقل منابع مورد استفاده نباید از 20 منبع کمتر باشد.

4. شرایط نهایی تأیید مقاله:

4-1. مقالات ارسالی که شرایط پذیرش را احراز کنند برای داوران خبره در آن موضوع ارسال می­شوند. داوران محترم، جدای از ارزشیابی کیفی مقالات، راهبردهای سازندهای پیشنهاد می­کنند. پیشنهادهای داوران محترم به طور کامل، اما بدون نام و نشان داور، برای نویسنده مقاله ارسال خواهد شد.

4-2. مقالات ارسال شده برای انجام اصلاحات، در صورت عدم دریافت پاسخ از سوی نویسنده در تاریخ معین شده (حداکثر 20 روز که در موارد به درخواست نویسنده قابلیت افزایش خواهد داشت).

در صورت  داشتن هرگونه سوال :

با تلفن 03312291111   داخلی 2704  تماس یا به شماره 03312291110 فاکس ارسال نماییدو یا به آدرس  gesiaun@gmail.com نامه الکترونیکی ارسال فرمایید.

آدرس پستی مجله: اصفهان، نجف آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، دانشکده علوم انسانی، دفتر مجلات دانشکده.

صندوق پستی517 کد پستی8514143131