هدف از انتشار مجله جغرافیا و مطالعات محیطی فراهم کردن فضایی برای پژوهشگران و دانشگاهیان جهت مشارکت، ارتقاء، به اشتراک گذاری و بحث در مورد موضوعات و تحولات جدید در زمینه‌های مختلف جغرافیا است. با توجه به رشد کمی و کیفی علوم جغرافیایی، مجله جغرافیا و مطالعات محیطی در زمینه پژوهش‌های جغرافیای شهری، برنامه ریزی شهری، مطالعات منطقه‌ای، گردشگری، شهرسازی و آمایش سرزمین، اهداف زیر را دنبال می‌کند:

 1. رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی در زمینه‌‌های مرتبط با رشته جغرافیا
 2. کمک به رشد وافزایش آگاهی در زمینه‌های علمی جغرافیا و مطالعات محیطی.
 3. انتشار یافته‌های نو در زمینه جغرافیا و مطالعات محیطی.
 4. کمک به شناساندن اندیشمندان و پژوهشگران جغرافیا و مطالعات محیطی انتشار جدیدترین یافته‌ها و نظریه‌های ایشان.
 5. انتشار یافته‌های پژوهشی دانشجویان و فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی علم جغرافیا و مطالعات محیطی.
 6. معرفی رویکردها، راهبردها، نظریه‌ها و مدل‌های جدید در زمینه علم جغرافیا و مطالعات محیطی.
 7. توانمندسازی دانشجویان از طریق آشنایی آنها با آخرین پژوهش‌های جدید علم جغرافیا و مطالعات محیطی.
 8. کمک به ایجاد ارتباط میان مراکز آموزشی و پژوهشی جغرافیا و مطالعات محیطی.
 9. طرح مسائل و چالش‌های جغرافیایی و گسترش مرزهای دانش در رشته جغرافیا
 10. ارتقاء سطح پژوهش در زمینه‌های مرتط با رشته جغرافیا
 11. ایجاد ارتباط میان پژوهشگران و محققان رشته جغرافیا
 12. انتشار به موقع و به روز یافته‌ها و ایده‌های نوین پزوهشی در رشته جغرافیا
 13. دست‌یابی به سطح کیفی مورد تأیید پایگاه‌های استنادی ملی(ISC) در حوزه تخصصی مجله