دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، بهار 1401، صفحه 1-100 
2. طراحی نمودارهای مورداستفاده(use case diagram) کاربران در فرایند مقتدرسازی الکترونیکی ساکنان بافت فرسوده اصفهان

صفحه 23-38

خاطره امیری؛ محمد مسعود؛ داریوش مرادی چادگانی؛ فرامرز صافی اصفهانی؛ نگین صادقی


9. ارزیابی کارایی مدل‌های تغییر اقلیم در شبیه سازی مولفه‌های دما و بارش (مطالعه موردی حوزه آبخیز کرگانرود)

صفحه 123-142

محمدرضا شیخ ربیعی؛ حمید رضا پیروان؛ پیمان دانشکار آراسته؛ مهری اکبری؛ بهارک معتمدوزیری


11. مطالعه وارزیابی دما شهر الشتر براساس مدل شبکه عصبی مصنوعی

صفحه 155-170

مهناز حسنوند؛ رضا برنا؛ منیژه ظهوریان پردل؛ علیرضا شکیبا