مقاله پژوهشی جغرافیای سیاسی
تحلیل تأثیر مناطق آزاد بر توسعه اقتصادی در ایران مطالعه موردی: منطقه آزاد ارس

خدیجه قنبرپور؛ حجت مهکویی؛ علی امیری؛ یوسف زین العابدین

دوره 10، شماره 39 ، آبان 1400، صفحه 7-27

چکیده
  توسعه اقتصادی به عنوان یکی از ارکان اصلی برای توسعه یافتگی در کشورهای در حال توسعه یافته، باید با عزمی راسخ، دنبال ­شود. مؤلفه‌های زیادی درون سرزمین کشورها برای رسیدن به توسعه اقتصادی در نظر گرفته می­شوند که یکی از این مؤلفه­ها، ایجاد برخی از بنادر و شهرها، به عنوان منطقه آزاد است تا از این طریق بتوان، تجارت پر سود را برای کشور، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی روستایی
سنجش توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی استان اصفهان با بهره گیرى از مدل AHP و TOPSIS

الهام افتخاری؛ جعفر گنجعلی

دوره 10، شماره 39 ، آبان 1400، صفحه 29-42

چکیده
  شاخص‌های توسعه، عمده‌ترین معیار برای هدفگذاری، برنامه‌ریزی و ارزشیابی طرح‌های توسعه روستایی به شمار می‌آیند که با بهره‌گیری از این معیارها می‌توان میزان پیشرفت و یا تاثیر طرح‌ها و پروژه‌های توسعه روستایی را در رسیدن به اهداف ارزیابی نمود و به همین دلیل آگاهی از نقاط ضعف و قوت مناطق، نوعی ضرورت برای ارائه طرح‌ها و برنامه‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
مدل ارزیابی تحقق پذیری برنامه ریزی راهبردی در شهرسازی ایران

گشتاسب کیانی؛ کوروش افضلی؛ کرامت ا... زیاری

دوره 10، شماره 39 ، آبان 1400، صفحه 43-57

چکیده
  ارزیابی تحقق‌پذیری طرح‌های شهری، قبل از اجرای آنها مهم است. تحقق‌پذیری طرح‌های شهری، یکی از چالش‌های بزرگ برنامه‌ریزی شهری در ایران است. پژوهش‌های شهری نشان می‌دهد که"توسعه شهری" در جهان امروز فرآیندهای پیچیده‌ای را طی می‌کند و گذرگاه اصلی آن از پیچ و خم‌های "اقتصاد سیاسی "و از میان رویکردهای مختلف ایدیولوژیک می‌گذرد. این نظریه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژئومورفولوژی
ارزیابی نسبی جنبش‌های نوزمین‌ساخت فعال در طاقدیس کته‌پیفک؛ ایوان‌غرب، ایلام

رضا منصوری؛ صمد فتوحی

دوره 10، شماره 39 ، آبان 1400، صفحه 59-76

چکیده
  تحلیل‌های ژئومورفیکی از جبهه‌های کوهستانی، طاقدیس‌ها و مناطق چین‌خورده می‌توانند درک درست و ارزش‌مندی در مورد تاریخ زمین‌ساختی هر منطقه‌ای ارائه دهند. بنابراین، چنین مطالعاتی غالباً در مقیاس منطقه‌ای و با استفاده از تحلیل‌های ریخت‌زمین‌ساختی برای تعیین مناطق دارای فعالیت‌های زمین‌ساختی بالا انجام می‌شوند. طاقدیس کته‌پیفک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
تدوین الگوی مشارکت پذیری الکترونیکی شهروندان در بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهر اصفهان

خاطره امیری؛ محمد مسعود؛ داریوش مرادی چادگانی؛ فرامرز صافی اصفهانی؛ نگین صادقی

دوره 10، شماره 39 ، آبان 1400، صفحه 77-89

چکیده
  ناکارآمدی بافت‌های فرسوده بر کیفیت فرم، عملکرد و امنیت شهرها تأثیر اساسی دارد. ازاین‌رو بازآفرینی شهری یکی از راهکارهای مداخله در راستای حل مشکلات این‌گونه بافت‌ها است که از مشارکت فعال ساکنان بهره می‌برد. این مقاله باهدف دستیابی به الگوی مشارکت‌پذیری الکترونیکی ساکنان بافت‌های فرسوده شهر اصفهان به‌منظور بازآفرینی این بافت‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقلیم شناسی
پایش و پهنه‌بندی خشکسالی در البرز جنوبی

پوریا قاسمی؛ مسعود کرباسی؛ علیرضا زمانی نوری؛ مهدی سرائی تبریزی

دوره 10، شماره 39 ، آبان 1400، صفحه 91-105

چکیده
  خشکسالی یکی از مهمترین مخاطرات طبیعی است و اغلب زندگی تعداد زیادی از مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد و باعث خسارات اقتصادی، آسیب‌های زیست محیطی و معضلات اجتماعی می‌شود. این مطالعه برای ارزیابی روند خشکسالی، شدت و مدت آن در طی سال‌های 1988–2019 نسبت به اقلیم‌های موجود در منطقه البرز جنوبی انجام شده است. برای توصیف خشکسالی‌ها در مقیاس‌های ...  بیشتر