دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، تابستان 1400، صفحه 1-106 
5. بررسی سطح توسعه‌یافتگی روستاها با استفاده از مدل‌های SWOT و AHP (مطالعه موردی: دهستان پسیخان بخش مرکزی رشت)

صفحه 65-76

محسن قربان زاد کهنه سری؛ سیده صدیقه حسنی مهر؛ رفعت شهماری اردجانی؛ حسین اصغری