دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، زمستان 1399، صفحه 1-102 
2. تحلیلی بر گستره فضایی فقر آموزشی در شهر اردبیل

صفحه 21-38

فاضل احدی؛ حسین نظم فر؛ محمد تقی معصومی؛ اکبر آبروش