مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
مکانیابی و تحلیل پراکنش فضای سبز با رویکرد عدالت فضایی (نمونه موردی: کلانشهر تبریز)

رسول درسخوان؛ هادی پاشاچینی

دوره 9، شماره 36 ، بهمن 1399، صفحه 7-20

چکیده
  هدف اصلی پژوهش، ارزیابی پراکنش فضای سبز و مکانیابی در جهت توسعه آتی با رویکرد عدالت فضایی در کلانشهر تبریز می‌باشد. روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی بوده و از نظر ماهیت بنیادی-کاربردی می‌باشد و به لحاظ زمانی، مقطعی است. برای گردآوری داده‏ها از سه شیوه کتابخانه‎ای، میدانی و نقشه‏های وضع موجود شهر به تفکیک مناطق استفاده شده‌است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
تحلیلی بر گستره فضایی فقر آموزشی در شهر اردبیل

فاضل احدی؛ حسین نظم فر؛ محمد تقی معصومی؛ اکبر آبروش

دوره 9، شماره 36 ، بهمن 1399، صفحه 21-38

چکیده
  سوال اصلی(یا هدف اصلی):  ارزیابی میزان فقر آموزشی در بلوک‌های مختلف شهر اردبیل و خوشه‌بندی فقر آموزشی در این شهر (خیلی فقیر، فقیر، متوسط، مرفه، خیلی مرفه). در قرن بیست و یکم، یکی از شاخص‌های پیشرفت شهری، مسأله‌ی پایین بودن فقر شهری است.یکی از مولفه‌های فقر شهری، فقر آموزشی هست. این پژوهش نشان داد که فقر آموزشی دارای توزیع خوشه‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
تحلیل فضایی اثرات گسترش فیزیکی کلانشهرها بر روستاهای پیرامون (مطالعه موردی: کرمانشاه)

فرشاد خسروی؛ مجید شمس؛ عباس ملک حسینی

دوره 9، شماره 36 ، بهمن 1399، صفحه 39-52

چکیده
  سکونتگاه­های انسانی همواره در معرض تحولات اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی و کالبدی قرار دارند. در این میان گسترش فیزیکی شهرها و روستاها به سوی یکدیگر سبب الحاق و ادغام سکونتگاه کوچک­تر (روستا) در سکونتگاه بزرگتر (شهر) می­شود. ادغام روستا در شهر پیامدهای زیادی در روستای ادغامی و شهر بر جای می‌گذارد. در این راستا هدف پژوهش حاضر تحلیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
مدیریت توسعه شهری‌ با رویکرد اقتصاد پایدار و مدلسازی LQ (نمونه موردی بافت شهری دزفول)

الیاس مودت؛ میلاد ولی پور

دوره 9، شماره 36 ، بهمن 1399، صفحه 53-68

چکیده
  توسعه پایدار با تاکید بر توسعه پایدار شهری طی دهه‌های اخیر به تدریج به پاردایم نوین و مسلطی در ادبیات نظری و علمی رایج درباب برنامه‌ریزی شهری تبدیل شده است. توسعه پایدار، توسعه‌ای است که بتواند نیازهای نسل حاضر را بدون تخریب و یا آسیب رساندن به تامین نیازها و خواسته‌های نسل‌های آینده تامین نماید. شهری دارای توسعه پایدار است که اقتصاد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی گردشگری
تأثیر تصویر مقصد بر شخصیت مقصد و رضایت گردشگران (مورد مطالعه: گردشگران داخلی شهر تبریز)

جعفر بهاری؛ سمیرا محمدی؛ شهلا بهاری؛ حامد بهاری

دوره 9، شماره 36 ، بهمن 1399، صفحه 69-82

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف تأثیر تصویر مقصد بر شخصیت مقصد و رضایت گردشگران در شهر تبریز در تابستان ۱۳۹۸ انجام شده است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و براساس روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. همچنین از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. داده های مورد نیاز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی روستایی
تحلیلی برمشکلات اقتصادی روستاهای بخش سورنا و ارتباط آن با تاب آوری اقتصادی

حامد رستمی؛ حسین سلیمانی؛ رامین غفاری

دوره 9، شماره 36 ، بهمن 1399، صفحه 83-94

چکیده
  بلایای طبیعی یکی از چالش‌های اصلی برای کشورهای در حال توسعه است، که به اقتصاد محلی منطقه‌ای که با فاجعه روبرو می‌شوند آسیب‌های جدی وارد کرده و باعث خنثی شدن دستاوردهای توسعه می‌شود. با توجه به این که بخش عمده‌ای از بلایای طبیعی، در نواحی روستایی کشور رخ می‌دهد و درصد زیادی از جمعیت کشور در مناطق روستایی زندگی می‌کنند به لحاظ ضعف ...  بیشتر