دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، پاییز 1399، صفحه 1-100 
1. ارزیابی پس از بهره برداری مسکن مهر بهارستان، اصفهان

صفحه 7-20

محمودرضا ثقفی؛ بهاره میرزایی؛ مهشید نقیبی؛ محمد مهدی کاوه جبلی


5. پیامدهای اجتماعی سیلاب خوزستان با تاکید بر رفاه اجتماعی

صفحه 61-76

اعظم عبدالهی بروجنی؛ اصغر محمدی؛ مهرداد نوابخش