دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، بهار 1399، صفحه 1-100 
1. سنجش درجه توسعه یافتگی شهرستان‌های استان اردبیل با استفاده از روش موریس و تاکسونومی عددی

صفحه 7-20

صیاد ایرانی هریس؛ اسماعیل قلی نژاد؛ داود چگینی؛ اسماعیل نجفی