دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، زمستان 1398، صفحه 1-132 
5. مدلسازی بار برف ویخ جهت طراحی خطوط انتقال نیرو (مطالعه موردی: بلده نور)

صفحه 67-80

غلامعلی احمدی؛ غلامرضا جانباز قبادی؛ صدرالدین متولی؛ شهریار خالدی