دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 1-116 
5. تحلیل فضایی و مدلسازی ارتباط مراکز کنش جوی با ناهنجاری های فراگیر بارش ایران

صفحه 55-72

حسین محمدی؛ فرامرز خوش اخلاق؛ قاسم عزیزی؛ محمدامین حیدری