دوره و شماره: دوره 8، شماره 31، پاییز 1398، صفحه 1-116 
1. ارائه یک مدل پیشگیری از جرم در منطقه 5 شهر تهران در ایران بر اساس رویکرد CPTED

صفحه 7-16

محمدرضا فردین؛ سیروس شفقی؛ حسن بیک محمدی؛ زهره رجبی


5. تحلیل فضایی و مدلسازی ارتباط مراکز کنش جوی با ناهنجاری های فراگیر بارش ایران

صفحه 55-72

حسین محمدی؛ فرامرز خوش اخلاق؛ قاسم عزیزی؛ محمدامین حیدری


6. تحلیل چالشها، راهکارها و ارائه مدل مطلوب جذب گردشگران خارجی(مورد مطالعه: شهر تبریز)

صفحه 73-88

صیاد ایرانی هریس؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ بیژن رحمانی