مقاله پژوهشی اقلیم شناسی
تحلیل و پیش بینی نوسانات تراز سطح آب دریاچه ارومیه با استفاده از مدل ARIMA

خدیجه جوان؛ فرهاد نصیری

دوره 8، شماره 30 ، مرداد 1398، صفحه 7-16

چکیده
  این تحقیق به منظور بررسی نوسانات تراز سطح آب دریاچه ارومیه و ارائه مدلی مناسب جهت پیش بینی نوسانات تراز سطح آب صورت گرفته است. آمار ماهانه تراز آب دریاچه در دوره آماری (1392- 1345) مورد استفاده قرار گرفت و همگنی آنها توسط آزمون توالی بررسی شد. سپس داده‌ها مورد آزمون‌های ایستایی میانگین و واریانس قرار گرفت تا با ایجاد مرتبه در سری، ناایستایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی روستایی
بررسی روش های مقابله با خشکسالی در بین کشاورزان: مورد مطالعه شهرستان شیروان استان خراسان شمالی

احمد عابدی سروستانی؛ خلیل قربانی؛ گوهر خکسار مقدم

دوره 8، شماره 30 ، مرداد 1398، صفحه 17-32

چکیده
  کشور ایران در منطقه خشک دنیا واقع شده است. معمولاً بخش کشاورزی بیشترین تأثیر را از خشکسالی می پذیرد. کشاورزان از راهکارهای مختلفی برای مقابله با پدیده خشکسالی استفاده می نمایند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی این راهکارها و ارتباط آن با ویژگی های فردی، اجتماعی و اقتصادی کشاورزان انجام پذیرفت. جمعیت مورد مطالعه شامل کشاورزان شهرستان شیروان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایداری شهری (مطالعه موردی: شهر ایذه)

احمد خادم الحسینی؛ انوشیروان بهرامی

دوره 8، شماره 30 ، مرداد 1398، صفحه 33-48

چکیده
  ر این میان، نبود مدیریت یکپارچه شهری یکی از علت های اساسی تمامی مسائل و مشکلات می باشد. توسعه و گسترش شهر ایذه نیز که متاثر از رشد جمعیت و مهاجرت روستاییان حوزه نفوذ به این شهر است، شیوه مدیریت شهری در این شهر را دچار مشکلات فراوانی کرده است. در این راستا این پژوهش به ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایداری شهری شهر ایذه پرداخته است. روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
سنجش پدیده پراکنده رویی شهری با استفاده از مدل F’ANP مطالعه موردی: کلانشهر مشهد

سوسن شیروانی مقدم؛ ساناز سعیدی مفرد

دوره 8، شماره 30 ، مرداد 1398، صفحه 49-58

چکیده
  روند گسترش شهر ها همواره مورد توجه صاحبنظران مختلف بوده و چاره جویی برای حل مشکلات شهری منجر به ارائه نظریاتی در باب توسعه شهر ها شده است. پراکنده رویی شهری یکی از اشکال رشد شهر می باشد که از نیمه دوم قرن بیستم وارد ادبیات شهرسازی شده و امروزه به عنوان یکی از محوری ترین بحث ها در جهان مطرح است. این پژوهش به سنجش پدیده پراکنده رویی شهری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
تحلیلی بر روند تغییرات کاربری اراضی و فرصت‌ها و موانع پیشرفت و رشد شهری(مطالعه موردی: شهر زابل)

محسن احد نژاد روشتی؛ اشرف عظیم زاده ایرانی؛ سعید نجفی

دوره 8، شماره 30 ، مرداد 1398، صفحه 59-76

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق تحلیلی برروند تغییرات کاربری اراضی و ارزیابی فرصت‌ها و موانع پیشرفت و رشدشهر زابل می باشد.بدین منظور تصاویر ETM، TIRS و OLI ماهواره لندست5، 7 و 8 در بازه زمانی 1394-1365 انتخاب گردید.سپس شاخص ها در دوگروه عوامل داخلی و خارجی طبق نظرکارشناسان دلفی استخراج گردید.نتایج نشان داد که در شهر زابل بیشترین تغییرات کاربری اراضی؛در بخش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
سنجش شاخص های کیفیت فضاهای شهری در فیلمهای ایرانی نمونه موردی : (فیلم در دنیای تو ساعت چند است)

حدیث لقمانی؛ ایرج اعتصام؛ حسین ذبیحی

دوره 8، شماره 30 ، مرداد 1398، صفحه 77-90

چکیده
  بازنمایی شهر و بازتعریف واقعیت های زمانی ، مکانی، فضایی در رسانه های مختلفی چون سینما به دلیل درگیر نمودن ذهن و اندیشه ناخودآگاه بیننده می تواند نقش مهمی در شکل گیری تصویر شهر، شناخت آن و عناصر شاخص و حتی تعریف هنجارها و ناهنجارهای الگوی رفتاری شهری ایفا کند. هدف از این پژوهش پاسخ به پرسش اصلی آن مبنی بر چگونگی ارائه کیفیات فضاهای شهری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
بررسی روند توسعه فیزیکی کلان شهر اهواز بر الگوی گسترش آن در افق 1400

فرشاد ترکی

دوره 8، شماره 30 ، مرداد 1398، صفحه 91-104

چکیده
  شهرنشینی، رشد شهری و گسترش نامطلوب آن به عنوان پدیده‌ای جهانی، همۀ کشورهای دنیا را تحت تاثیر قرار داده است. این پژوهش از لحاظ ماهیت هدف کاربردی و از نظر روش‌شناسی توصیفی تحلیل می‌باشد. به به دنبال بررسی روند گسترش فیزیکی و الگوی گسترش شهر اهواز در افق 1400 است. برای دستیابی اهدف ابتدا روند گسترش فیزیکی در دوره 35 سال (1360 تا 1395) بررسی شد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی GIS
مکان‌یابی نیروگاه‌های بادی با استفاده از روش‌های تحلیل سلسله مراتبی و ویکور در سامانه اطلاعات مکانی ( استان فارس)

سید وحید رضوی ترمه؛ فرشته شنبه پور

دوره 8، شماره 30 ، مرداد 1398، صفحه 105-116

چکیده
  استفاده از نیروگاه‌های بادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین روش‌های تولید انرژی برق با استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر قلمداد می‌شود. در این راستا یافتن مکان بهینه برای استقرار تجهیزات و تأسیسات بهره‌برداری از پتانسیل‌های موجود و بالقوه ضروری است. هدف از تحقیق حاضر مکان‌یابی نیروگاه‌های بادی در استان فارس با استفاده از تحلیل سلسله ...  بیشتر