مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
تحلیلی بر شکاف دیجیتالی در میان گروه‌های اجتماعی و اقتصادی مطالعه موردی: محلات کیانپارس، گلستان و عامری شهر اهواز

مرتضی نعمتی؛ صفیه دامن باغ؛ ناهید سجادیان

دوره 7، شماره 28 ، بهمن 1397، صفحه 7-18

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل شکاف دیجیتالی در میان گروه‌های اجتماعی و اقتصادی و همچنین نمایان ساختن نقش(ICT) در کیفیت زندگی شهروندان محلات کیانپارس، گلستان و عامری شهر اهواز انجام گرفته است. این پژوهش از لحاظ روش مطالعه، توصیفی- تحلیلی می‌باشد. داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز برای انجام این پژوهش به دو روش کتابخانه‌ای و پیمایشی جمع-آوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
آسیب شناسی محل استقرار مراکز آموزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(نمونه موردی: مدارس ابتدایی منطقه 7 شهر اهواز)

سعید ملکی؛ ندا پیوند؛ اقبال اسدی کلمتی

دوره 7، شماره 28 ، بهمن 1397، صفحه 19-32

چکیده
  فضاهای آموزشی، از مهم‌ترین کاربری‌های شهری محسوب می‌شود و تعیین بهینة مکان استقرار مدارس، از جملة وظایف برنامه‌ریزان‌شهری است. عدم مکان‌گزینی صحیح کاربری‌های شهری خصوصاً کاربری آموزشی، منجر به ناهماهنگی بین نیاز‌ها و خدمات ارائه شده از سوی کاربری‌ها می‌شود. تحقیق حاضر با هدف آسیب‌شناسی محل استقرار مراکز آموزشی مقطع ابتدایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی GIS
تحلیل توزیع فضایی پارک های شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرفیایی مطالعه موردی شهر ایذه

فرشاد طهماسبی زاده؛ علی رضا عباسی

دوره 7، شماره 28 ، بهمن 1397، صفحه 33-46

چکیده
  از اساسی ترین های کاربری های شهری کاربری پارک و فضای سبز است. بنایراین در صورتی که در هر مکان شهری این کاربری با کمبود یا توزیع و پراکندگی نامناسب همراه باشد شهر با مشکلات و معضلاتی در سه بعد کالبد، اکولوژیک و اجتماعی روبه‌رو خواهد بود هدف از انجام این پژوهش تحلیل فضایی پارک های شهر ایذه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی است. پژوهش، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
ارزیابی و سنجش میزان رضایت مندی از مجتمع های مسکن مهر (منطقه پردیسان شهر مقدس قم)

پاکزاد آزادخانی؛ مصطفی توکلی نغمه؛ مهدی خداداد

دوره 7، شماره 28 ، بهمن 1397، صفحه 47-60

چکیده
  هدف اصلی این مقاله ارزیابی میزان رضایت‌مندی ساکنان از مجتمع‌های مسکن مهر پردیسان شهر قم می‌باشد. روش این پژوهش توصیفی _ تحلیلی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل مطالعات اسنادی و پیمایشی از طریق توزیع پرسشنامه و مصاحبه با ساکنان می‌باشد. جامعه‌آماری این پژوهش ساکنان مسکن مهر پردیسان و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 375 نفر برآورده شد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
ارزیابی توان اکولوژیکی جهت توسعه شهری با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: استان اردبیل)

کلثوم یارمحمدی؛ زهرا خدابخشی؛ امین نظرپور دزکی

دوره 7، شماره 28 ، بهمن 1397، صفحه 61-74

چکیده
  یکی از مراحل اصلی آمایش سرزمین تعیین توان اکولوژیکی سرزمین است. از آنجا که نمی توان توسعه شهر ها را محدود ساخت باید آنها را متناسب با نیازهای امروز و فردای بشر آماده نمود، به گونه ای که از وارد آمدن آسیب بر محیط زیست جلوگیری شود هدف از تحقیق حاضر ارزیابی توان اکولوژیکی استان اردبیل جهت توسعه شهری است. در این پژوهش به پهنه بندی توان اکولوژیکی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
سنجش ارتباط کیفیت کالبدی مسکن با امنیت تصرف در سکونتگاه‌های خودانگیخته‌ی شهری (مورد مطالعه: ناحیه‌ی منفصل شهری نایسر سنندج)

ژیلا سجادی؛ فرید واحدی یگانه؛ اکبر محمدی

دوره 7، شماره 28 ، بهمن 1397، صفحه 75-94

چکیده
  سکونتگاه‌های غیررسمی به مثابه‌ی یکی از پیامدها و ویژگی‌های بارز شهرنشینی معاصر در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران بوده‌اند. در میان تمام مشکلاتی که این سکونتگاه‌ها دارند، امنیت تصرف، یکی از مهمترین مسائلی است که با آن مواجه هستند. حق تامین سکونت، اصلی اساسی و لازم برای بهبود شرایط زندگی ساکنین در این سکونتگاه‌ها به شمار می‌رود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی گردشگری
مکان یابی بهینه مراکز خدماتی رفاهی بین راهی بزرگراه نائین به کاشان

نجمه رضائی زهرانی؛ امیر گندمکار

دوره 7، شماره 28 ، بهمن 1397، صفحه 95-106

چکیده
  در این تحقیق سعی بر این است که مکان مناسب جهت احداث مراکز خدماتی-رفاهی بین راهی محور نایین به کاشان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی مشخص گردد. در ابتدا معیارهای موثر در مکانیابی مجتمع ها مشخص و با استفاده از پرسشنامه توسط کارشناسان مورد بررسی و اولویت بندی قرار گرفت. پس از مشخص شدن اولویت هر یک از معیارها، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
سنجش مؤلفه‌های تاب‌آوری شهری نمونه موردی: کلانشهرکرمانشاه

محمد رئوف حیدری فر؛ مهناز حسینی سیاه گلی؛ اسماعیل سلیمانی راد

دوره 7، شماره 28 ، بهمن 1397، صفحه 107-125

چکیده
  امروزه جوامع در تلاش برای دست‌یابی به شرایطی هستند که در صورت وقوع بحران، بازگشت سریع آن ها را به وضعیت پیش از بحران فراهم سازد. از این رو پژوهش حاضر با هدف سنجش مؤلفه‌های تاب‌آوری شهری در کلانشهرکرمانشاه است که با استفاده از روش «اسنادی – پیمایشی» سعی گردیده است مؤلفه‌های مهم و تأثیر‌گذار در این حوزه مورد ارزیابی و واکاوی ...  بیشتر