دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، تابستان 1397، صفحه 1-130 
1. شناسایی و ریزپهنه‌بندی کانون های سرقت مسلحانه در سطح شهر اهواز

صفحه 7-16

مریم آزادبخت؛ ناهید سجادیان؛ مرتضی نعمتی؛ علی شجاعیان