مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
شناسایی و ریزپهنه‌بندی کانون های سرقت مسلحانه در سطح شهر اهواز

مریم آزادبخت؛ ناهید سجادیان؛ مرتضی نعمتی؛ علی شجاعیان

دوره 7، شماره 26 ، مرداد 1397، صفحه 7-16

چکیده
  چکیده: هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و پهنه بندی کانون های وقوع سرقت مسلحانه در شهر اهواز در سال 1393 می باشد.برای بررسی و ریزپهنه‌بندی کانون‌های جرائم در سطح شهر اهواز از سه مدل،کرنل،کریجینگ و بیضی انحراف معیار استفاده شده است.در ادامه میزان انحراف این جرم با همپوشانی با مراکز مذهبی و محلات حاشیه نشین و بافت فرسوده انجام گرفته است.نتایج ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
تحلیل فضایی عدالت اجتماعی در مناطق شهری (مطالعه موردی مناطق شهر اصفهان)

فرشاد طهماسبی زاده؛ احمد خادم الحسینی

دوره 7، شماره 26 ، مرداد 1397، صفحه 17-28

چکیده
  شهر و فرا شهری باعث شکل‌گیری عدم تعادل و نابرابری فضایی در شهرها شده است. و این مهمترین مشکل شهر-های امروز است. ضرورت دارد این نابرابری‌ها در بعد فضایی و جغرافیایی در جهت ایجاد محیط آرمانی برای زندگی بهتر بررسی گردد. هدف از این پژوهش تحلیل فضایی عدالت اجتماعی در مناطق شهر اصفهان است. از نظر روش‌شناسی براساس ماهیت از نوع توصیفی _موردی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
واکاوی نقش سرمایه روانشناختی در توانمندسازی ساکنان سکونتگاههای غیر رسمی (نمونه موردی: شهر رشت)

احمد پوراحمد؛ مریم جعفری؛ حمید رخساری؛ امیر رنجبری

دوره 7، شماره 26 ، مرداد 1397، صفحه 29-44

چکیده
  در دهه های اخیر،توانمندسازی در مطالعات محققان سکونتگاههای غیر رسمی مفاهیم مختلفی را در بر گرفته است. در این مقاله با توجه مفهموم روانشناختی توانمندسازی به بررسی وضعیت سرمایه روانشناختی در جهت توانمندسازی در سه گونه متفاوت(باندبازی و هجوم، پیشینه روستایی، تفکیک اراضی کشاورزی) از سکونتگاههای غیر رسمی شهر رشت پرداخته شده است.روش تحقیق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
توسعه پایدار شهری از طریق سنجش ظرفیت ساختمان‌های موجود برای استفاده دوباره

محمد پورابراهیمی؛ سیدرحمان اقبالی؛ حسن غفوری فرد

دوره 7، شماره 26 ، مرداد 1397، صفحه 45-56

چکیده
  استفاده مجدد انطباقی از بنا به معنای بازگرداندن بنا به چرخه حیات پس از پایان عمر مفید آن، از طریق تعیین یک کاربری منطبق بر ظرفیت‌ها و ویژگی‌های بنا می‌باشد. این رویکرد از فرآیند اسرافکارانه تخریب اجتناب می‌کند و سبب حفظ مصالح و انرژی دربرگرفته ساختمان، کاهش پسماندهای ساختمانی، صرفه‌جویی در زمان، صرفه‌جویی اقتصادی، احیای بافت‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
ارزیابی و تحلیل میزان زیست پذیری در بخش مرکزی مناطق کلان‌شهری (مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران)

بهرام ایمانی؛ میثم ضارب نیا؛ رضا کانونی

دوره 7، شماره 26 ، مرداد 1397، صفحه 57-70

چکیده
  امروزه زیست‌پذیری در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته به عنوان یک اصل راهنما در چارچوب گفتمان پایداری در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی های شهری گسترش پیدا کرده است. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی و ازلحاظ هدف کاربردی می‌باشد. برای گردآوری اطلاعات از روش اسنادی- کتابخانه‌ای و میدانی استفاده‌شده است. جامعه آماری ساکنان منطقه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی GIS
تحلیل عدالت فضایی در سکونت‌گاه‌های کویری با تاکید بر خدمات عمومی شهری (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان)

عباس علیپور؛ احسان علیپوری؛ مهدی علیزاده

دوره 7، شماره 26 ، مرداد 1397، صفحه 71-86

چکیده
  دستیابی به عدالت فضایی در توزیع خدمات عمومی شهر از جمله برخورداری از خدمات حمل و نقل، انبار داری و ارتباطات جهت بهره برداری عادلانه و برابری استفاده از ظرفیت های محیطی، یکی از اهداف مهم برنامه ریزان شهری است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش‌شناسی توصیفی تحلیل می‌باشد که به بررسی عدالت فضایی با تاکید بر خدمات عمومی شهری در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
سنجش توسعه پایدار شهری با تاکید بر شاخص کالبدی اجتماعی و استفاده از تکنیکهای آماری برنامه ریزی (مطالعه موردی کلانشهر اهواز

کورش مومنی؛ الیاس مودت

دوره 7، شماره 26 ، مرداد 1397، صفحه 87-104

چکیده
  توسعه پایدار شهری، رویکری جامع جهت بهبود بخشی کیفیت زندگی در جهت تحقق رفاه اجتماعی، اقتصادی و محیطی سکونتگاه‌های انسانی می‌باشد. همچنین ریشه‌های نگرش توسعه پایدار با نارضایتی از منابع توسعه و رشد کالبدی، اجتماعی- اقتصادی در شهرها از منظر بوم شناسی بر می‌گردد. لذا جهانی که در آن زندگی می-کنیم، مرتباً در حال تغییر و تحول می‌باشد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی برنامه ریزی شهری
تحلیل پراکنش فضایی احساس امنیت شهروندی در استان هرمزگان

لعیا جلیلیان؛ ایمان چقاجردی

دوره 7، شماره 26 ، مرداد 1397، صفحه 105-118

چکیده
  امروزه آگاهی از وضعیت احساس امنیت ساکنان یک اجتماع نقش مؤثری در شناخت چالش‌ها و راهکارهای توسعه یک جامعه داشته و پیش‌نیاز هرگونه توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی محسوب می‌گردد. هدف از پژوهش حاضر برآورد و سطح‌بندی شهرستان‌های 13 گانه استان هرمزگان از نظر احساس امنیت شهروندی است که با استفاده از 13 متغیر امکان‌پذیر گردیده است. ...  بیشتر