دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، پاییز 1396، صفحه 1-146 
5. ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی در شهر هرسین

صفحه 75-88

علی شماعی؛ مهناز حسینی سیاه گلی؛ سعید حیدری نیا