دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، زمستان 1395، صفحه 1-158 
3. تدوین راهنمای طراحی منظر شهری خیابان امام ارومیه

صفحه 35-50

اکبر عبدالله زاده طرف؛ احمد آفتاب؛ وحید اسماعیل زاده