دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، تابستان 1395، صفحه 1-162 
6. تحلیل الگوی ناموزن توسعه شهری در منطقه 4 تهران

صفحه 75-88

حسین حاتمی نژاد؛ ابراهیم فرهادی؛ رامین قربانی


7. نقش اعتماد اجتماعی در پیشبرد اهداف مدیریت شهری به سوی توسعه پایدار

صفحه 89-102

سعید ملکی؛ محمدرضا امیری؛ سمیرا مرادی مفرد؛ سجاد جوکار