دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، بهار 1394، صفحه 1-136 
1. برنامه‌ریزی راهبردی توسعه فضای سبز محلات شهر اصفهان

صفحه 7-20

احمد خادم الحسینی؛ صفر قائدرحمتی؛ زهرا جمشیدی