دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، زمستان 1393، صفحه 1-120 
3. تحلیلی بر الگوی گسترش کالبدی فضایی شهر یاسوج

صفحه 35-44

محسن سقایی؛ سیدصادق نوروزپورمهریان؛ پریسا عباسی


6. ارزیابی توسعه کالبدی-فضایی شهر میاندواب

صفحه 75-86

محسن احدنژاد روشتی؛ سمیه محمدی حمیدی؛ سمیه علیپور؛ محمد ویسیان


7. سنجش خطرپذیری کاربری‌های شهری از منظر پدافند غیرعامل (نمونه موردی: شهر آبادان)

صفحه 87-100

محمد علی فیروزی؛ رضا نظرپور دزکی؛ سعید حیدری نیا؛ مصطفی محمدی ده چشمه