دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، پاییز 1393، صفحه 1-138