دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 1-126 
5. تحلیل فضایی شاخص‌های توسعه در سطح شهرستان‌های استان بوشهر

صفحه 73-84

مهری اذانی؛ محمد ملکی؛ فضل اله کریمی قطب آبادی