دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، پاییز 1392، صفحه 1-120