دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، بهار 1392 
5. تحلیل الگوهای همدید روزهای فرین آلوده به ذرات معلق در شیراز

صفحه 49-62

کمال امیدوار؛ مهدی نارنگی فرد؛ سیده مرضیه حقیقت ضیابری