مقاله پژوهشی
تحلیل شاخص‌های بهداشتی- درمانی استان آذربایجان شرقی به وسیله مدل تاکسنومی عددی

داود امینی؛ رضا مختاری ملک آبادی

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1392، صفحه 7-19

چکیده
  امروزه توجه به بهداشت و سلامت در سطح جامعه، توزیع مناسب تسهیلات بهداشتی و استفاده موثر از این امکانات یکی از اهداف اصلی برنامه‌ریزی در سطوح مختلف تلقی می‌گردد. به کارگیری مدل‌های کمی و تحلیلی به عنوان یکی از راه‌کارهای اصلی ارزیابی سطح کمی و کیفی ارائه خدمات بهداشتی-درمانی و مقایسه تطبیقی میزان توسعه‌یافتگی منطقه‌ای محسوب می‌شود. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی ظرفیت قابل تحمل در محیط روستاهای هدف گردشگری مطالعه موردی: منظومه روستاهای هدف گردشگری شهرستان نطنز

سید هدایت اله نوری؛ مهدی راست قلم؛ سحر امینی

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1392، صفحه 20-29

چکیده
  یکی ازعمده‌ترین چالشهای توسعه گردشگری، تعیین ظرفیت قابل تحمل در ابعاد اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و زیست‌محیطی، مبتنی بر ویژگیهای مناطق میزبان است. این امر در محیطهای روستایی که از ماهیت و الگوی متفاوتی تبیعت می کنند، از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا درصورت عدم ارزیابی ظرفیت قابل تحمل محیطهای روستایی در توسعه گردشگری، احتمال تغییرات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی نقش جهت باد و جهت شیب در مکان‌یابی سایت‌های پرواز تفریحی مطالعه موردی؛ استان اصفهان

امیر گندمکار؛ نوشین قاسمی

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1392، صفحه 30-38

چکیده
  به منظور مکان‌یابی سایت پروازهای تفریحی برای پاراگلایدر عوامل متعددی باید مورد بررسی قرار گیرد. باد، حجم وسیعی از مطالب را در مورد طبیعت آسمان به ما می‌گوید؛ همچنین مشخص نمودن جهت شیب در بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها به خصوص پروژه‌های مکان‌یابی اهمیت بسزایی دارد. تشخیص بادهای رو به شیب بالا برای خلبان‌های پاراگلایدر و وسایل پرنده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی میزان توانمندی اقلیم گردشگری شهر مهاباد

بختیار محمدی

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1392، صفحه 39-48

چکیده
  در موفقیت صنعت گردشگری در هر مکان عوامل متعددی دخالت دارند. داشتن شرایط مناسب اقلیمی یکی از این عوامل است. این پژوهش با هدف شناخت شرایط اقلیمی حاکم بر شهر مهاباد و آگاهی از مقدار و توزیع زمانی شرایط آسایش اقلیمی در این شهر انجام شد. برای این منظور از شاخص‌های دمای موثر استاندارد[1]، دمای معادل فیزیولوژیک[2] و میانگین رای پیش‌بینی شده[3]، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل الگوهای همدید روزهای فرین آلوده به ذرات معلق در شیراز

کمال امیدوار؛ مهدی نارنگی فرد؛ سیده مرضیه حقیقت ضیابری

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1392، صفحه 49-62

چکیده
  آلودگی هوا به یکی از مهم‌ترین مخاطرات محیطی در فضای کلان‌شهری ایران تبدیل شده است؛ عواقب ناگوار آلودگی هوا با ورود ریزگردها و رخداد توفان‌های گرد و غباری طی یک دهه اخیر به کشور به شدت تشدید شده است، بنابراین لزوم مطالعه در این زمینه و ارائه راه‌حل‌های کاربردی جهت بهبود شرایط زیستی ضروری به نظر می‌رسد. بدین منظور در این پژوهش نخست ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیلی برنحوه توزیع فضایی امکانات و خدمات روستایی و سطح بندی روستاهای بخش درودزن مرودشت

علی شکور؛ محمدعلی خورسندنیا؛ میثم صفرپور

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1392، صفحه 63-79

چکیده
  نحوه پراکنش خدمات روستایی نشانگر میزان رشد و توسعه‌یافتگی مناطق روستایی و  بالطبع نحوه نگرش به ساز و کارهای برنامه‌ریزی غیرمتمرکز در سطح کشور می‌باشد. در پراکنش خدمات روستایی در مراحل اولیه توسعه‌یافتگی، توجه به شاخص‌های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی حائز اهمیت بسیاری است. در پژوهش حاضر با توجه به شرایط منحصر به فرد بخش درودزن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی نقش عوامل طبیعی در توزیع جغرافیایی جمعیت و سکونتگاه‌های شهری با استفاده از GIS و Geoda(مطالعه موردی: استان آذربایحان‌غربی)

میرنجف موسوی؛ حسین نظم فر؛ احمد آفتاب

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1392، صفحه 80-98

چکیده
  اصولا استقرار و پیدایش یک شهر بیش از هر چیز تابع شرایط محیطی و موقعیت جغرافیایی است. از این رو پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از نرم افزار GIS و مدل موران در قالب نرم‌افزار Geoda نحوه توزیع فضایی جمعیت و سکونتگاه‌های شهری استان آذربایجان‌غربی را نسبت به متغییرهای طبیعی بررسی کند. نوع تحقق کاربردی بوده روش بررسی آن توصیفی‌ـ‌تحلیلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تخمین تابع تقاضای مسکن با استفاده از روش رگرسیون داده‌های پانل (مطالعه موردی: شهرهای غرب استان مازندران)

سیدفخرالدین فخرحسینی؛ الهام فاضلی

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1392، صفحه 99-108

چکیده
  برایبسیاریازخانوارهامفهوممسکنچیزیبیشترازیکسرپناهاست.برای اینگونهخانوارهااحتمالاًمسکنمهمترینداراییدرسبدمالیآنهااست. اینوضعیتبهگونه‌ایاستکهمسکندربیشترکشورهای صنعتیبهعنوانمهمترینجزءتشکیلدهنده‌ثروتشخصیمحسوبمی‌شود. باعنایتبهگرانبودنهزینه‌خدماتدراینبخش،خدماتمسکنازجمله هزینه‌هایعمدهیخانواربهحسابمی‌آید.قیمتمسکنازمهمترینعلائق ...  بیشتر