دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-130 
6. مکان یابی مناطق مستعد توسعه گردشگری در شهرستان همدان

صفحه 79-94

گلنار مخفی؛ نسیم رونیاسی؛ سهیل سبحان اردکانی؛ علی اکبر یالپانیان