دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-133 
7. تحلیلی بر ساختار اقتصادی- کالبدی اسکان غیر رسمی در شهر بناب (نمونه موردی: دیزج شمالی)

صفحه 81-97

بختیار عزت پناه؛ میر نجف موسوی؛ اصغر رشیدی ابراهیم حصاری؛ محمد امین عطار


8. بررسی و اولویت¬سنجی مخاطرات محیط طبیعی شهر زابل

صفحه 98-111

اکبر کیانی؛ غریب فاضل نیا؛ بیت الله رضایی