دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-133 
7. تحلیلی بر ساختار اقتصادی- کالبدی اسکان غیر رسمی در شهر بناب (نمونه موردی: دیزج شمالی)

صفحه 81-97

بختیار عزت پناه؛ میر نجف موسوی؛ اصغر رشیدی ابراهیم حصاری؛ محمد امین عطار