نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی رشته شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، اصفهان، ایران

4 دانشیار، گروه کامپیوتر، دانشکده مهندسی کامپیوتر، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

5 استادیار،‌ گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

بافت‌های فرسوده شهر اصفهان با ترکیب درهم‌تنیده‌ای از مشکلات اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی مواجه می‌باشند؛ که بازآفرینی شهری با به‌کار‌گیری ابزار مقتدرسازی اجتماع منسجم و ارتقا مشارکت فعال شهروندان در راستای حل این مشکلات گام برمی‌دارد. این فرایند در بستر فضای مجازی به دنبال تسهیل برقراری ارتباط شهروندان و مسئولان؛ مقتدرسازی الکترونیکی معرفی می‌شود. یکی از روش‌های پیاده‌سازی فرایند مقتدرسازی الکترونیکی در فضای مجازی استفاده از روش مهندسی نیازمندی‌ها هست که بر پایه شناسایی نیازمندی‌ها و تحلیل آن، کاربران سیستم و فعالیت‌های آن‌ها معرفی می‌شود. این پژوهش باهدف دستیابی به تحلیل نیازمندی‌ها کاربران و فعالیت‌های آنان را در راستای تحقق فرایند مقتدرسازی الکترونیکی بر پایۀ نمودار مورداستفاده (Use Case) تدوین‌شده است. بر این اساس این مقاله یک پژوهش با ویژگی‌های چون استقرایی،کاربردی و توصیفی- تحلیلی استوار است که با به‌کارگیری روش هیئت‌منصفه و روش تحلیل محتوی با استفاده از نرم‌افزارAtlas ti  نیازمندی‌های سیستم تعیین می‌شود. تحلیل نیازمندی‌ها نشان می‌دهد کاربران  سیستم فرایند مقتدرسازی الکترونیکی شامل ساکنان بافت‌های فرسوده شهر اصفهان، کارشناس تسهیلگر، کارشناس فنی و کارشناس مربی، مسئول، می‌باشند و فعالیت‌های هر یک بر پایه فرایند مقتدرسازی و نیازمندی‌ها در نرم‌افزار Visual Paradigm  به‌صورت نمودار مورد استفاده (use case)؛ به‌عنوان زبان مدل‌سازی یکپارچه (UML) نمایش داده می‌شود. نمودارهای مورداستفاده نمایشی از چگونگی ارتباط بین کاربر و فعالیت‌ها در سیستم چرخه‌ای فرایند مقتدرسازی الکترونیکی برای ساکنان بافت‌های فرسوده شهری اصفهان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

امیری خاطره، مسعود محمد، مرادی چادگانی داریوش، صافی اصفهانی فرامرز، صادقی نگین(1400) طراحی الگوی مقتدرسازی الکترونیکی به منظور ارتقاء سطح مشارکت در بازآفرینی نواحی دچار افت شهری اصفهان. هنرهای زیبا.39 دانشگاه تهران.
امیری خاطره، مسعود محمد، مرادی چادگانی داریوش، صافی اصفهانی فرامرز، صادقی نگین(1400) طراحی الگوی مشارکت پذیری الکترونیکی شهروندان در بازآفرینی بافت‌های فرسوده شهر اصفهان. جغرافیا و مطالعات محیطی. 39. دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد. اصفهان .
پرسمن.ر. 1395. مهندسی نرم افزار. مترجم عامل محرابی ا. جعفر نژاد قمی ع.تهران. انتشارات دانش نگار.620 صفحه.
حبیبی ک، پوراحمد ا، مشکینی ا.1385. بهسازی و نوسازی بافت‌های کهن شهری .ج2.کردستان، انتشارات دانشگاه کردستان.452
حبیبی م، مقصودی م.1384. مرمت شهری. تهران، دانشگاه تهران.184صفحه
خزایی م، شیاعی م.1399. ارزیابی نقش باز افرینی ناکارامد بر مدیریت توسعه شهر اهواز. جغرافیا و روابط انسانی. دورخ 3 شماره 10.
شاطریان، محسن و اکبری ارمکی، زکیه(1394)، رهیافت تجدید حیات شهری در راستای کاهش فرسودگی و فقر شهری (مطالعۀ موردی: بافت قدریم شهر کاشان)، فصلنامۀ علمی و پژوهشی جغرافیا،دوره 13، شماره44، صص119- 1
شرفیان فرزانه(1395)، سالنامه آماری شهرستانی استان اصفهان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان، معاونت آمار و اطلاعات. اصفهان
شفایی سعید (1385). راهنمای شناسایی و مداخله در بافت‌های فرسوده (مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران). تهران. انتشارات ایده‌پردازان فن و هنر.
عندلیب ع.1389.اصول نوسازی شهری: رویکردی نو به بافتهای فرسوده.تهران.آذرخش. 640 صفحه.
غلامی ز.1396. جعبه ابزار مهندسی نیازمندی ها.تهران.  انتشارات سخنوران. 95 صفحه.
کلانتری خ، حاتمی نژاد ح.1375. برنامه ریزی مرمت بافت تاریخی شهر یزد. تهران. انتشارات فراگستر.200 صفحه.
مقررات ملی ساختمان.1397. بازآفرینی شهری پایدار در محدوده ها و محله های ناکار امد شهری. مقررات ملی ساختمان.
Alharbi A ,Kang K,Sohaib O.2017.Citizevs Engagement In E-participation On Government Websites Through SWAT model:Acase of Saudi Arabia. Pacific Asia Conference on Information Systems(PACIS).
Chen,y and Michael, j,(2017)Routledge Hand book on Technology in Government, Publisher Routledge; 1 edition (February 24, 2017).
Lee, J. and Kim, S. (2014), “Active citizen e-participation in local governance: do individual social capital and e-participation management matter?”, Proceedings of the 47th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), Waikoloa, HI, 6-9 January, pp. 2044-2053
Macintosh, A, (2004), Characterzing e-participation in policy-making, Proceeding of the 37th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (HIC-37), Vol5.

Manganelli,B. Tataranna,S. Pontrandolfi,P.2020. A model to support the decision-making in urban regeneration. Land Use Policy Volume 99

Natália de A, Botelho N, CristianoAndréda C, (2018)Spontaneous Social Network: toward dynamic virtual communities based on context-aware computing. Journal Of Expert Systems With Applications 95.
Nemar D. Tsikerdekis M(2017) Political Engagement and ICTs: Internet Use in Marginalized Communities. Journal Of The Association For Information Science And Technology,24
Rappaport,J,(1987), Terms Of Empowerment,exemplars Of Community Psychology. American Journal of Community Psychology,N.15,pp121-144
H,(2000), Urban Regeration:Handbook, Sage Publications, London. Roberts, P and Skye
Sadan,E (1997), Empowerment and Community Planning ,Translated by Richard Flantz, Hakibbutz Hameuchad Publishers.
Sahid ullah,M, (2017). Empowerment of the Rural Poor through Access to ICT: A Case Study of the Union Information and Service Centre Initiative in Bangladesh.Journal of Creative Communication .Vol12,N2,pp:1-17
 Sylvester D, Mc Glynn A. 2010. The Digital Divide, Political Participation, and Place. Social Science Computer Review28 (1): 64-74.
Tallon, A, (2013), Urban regeneration in the UK. Publish by Routledge.
Touch S,Hanpachern(2018) Fundamentals of citizen participation in the municipal planning system: A case study of Khon Kaen City, Thailand. Conference: 14th Asian Urbanization Conference" Sustainable Development Goal in Asia" At: Bang Kok, Thailand.8October 2017.
Wallerstein N, Parajon L(2019)Tools for Community Empowerment and Participatory Research for Health Professionals and Activists.
Wang Qi,T, Zhang T,Ma Y, Zhu W, Y(2018)A scientometric analysis of e-participation research. International Journal of Crowd Science 2(2):54-75.