نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

افت کیفیت زندگی شهری براثر شکل‌گیری و بروز مشکلات پیچیده در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی، کالبدی و نهادی، استفاده از الگوی مدیریت خوب شهری را با هدف ارتقای زیست‌پذیری ضروری ساخته است. هدف این پژوهش، ارزیابی و تحلیل مؤلفه‌های زیست پذیری مناطق هشت‌گانه شهر اهواز می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی- پیمایشی بود. به‌منظور گردآوری داده‌های پژوهش، از دو شیوة تحلیل اسنادی و پیمایشی بهره گرفته شد. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه و مصاحبه با کارشناسان بود. جامعة آماری پژوهش، حدود 200 نفر کارشناسان شهر اهواز بودند که 62 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل از آزمون t تک نمونه‌ای استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌های کمی نشان داد میانگین کل شاخص محیط شهری در شهر اهواز 86/1، تاریخ شهری 9/1، مدیریت شهری 92/1، خدمات و زیرساخت‌های شهری 20/2 و اقتصاد 76/1 می‌باشد که در شهر اهواز وضعیت شاخص خدمات و زیرساخت‌های از بقیه شاخص‌ها بهتر و شاخص اقتصاد از بقیه شاخص‌ها وضعیت بدتری دارد ودر بین مناطق منطقه دو وضعیت بهتری در تمامی مؤلفه‌ها داشت و منطقه 7 وضعیت نامطلوبی در مؤلفه‌های زیست‌پذیری در بین بقیه مناطق داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Akbari, Majid; Ahmadi Bostan, Vahid; Mousavi, Seyed Chamran and Hajipour, Nazanin (1397). Assessing the living conditions of Shiraz metropolitan areas from the perspective of citizens, welfare planning and social development, Volume 10, Number 37: 154-124.
Ali Akbari, Ismail and Akbari, Majid (1396). Structural modeling of interpretive factors affecting the viability of Tehran metropolis, space planning and planning, Volume 21, Number 1: 31-1.
Amit Chatterjee, Gaurav Vaidya, N. K. Paulose, Premjeet Das Gupta(2020). Exploring Livability in the Era of Smart City: A Case of Bhopal, Smart Living for Smart Cities: 103-144.
Bandar Abad, Alireza, Shah Cheraghi, Azad (1389). Development of principles for the model of spatial development and the shape of the Iranian habitable city; Case study: Districts 1, 15 and 22 of Tehran, PhD thesis, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Urban Planning Department.
Biswas, R., Jana, A., Arya, K., Ramamritham, K.‚ (2019). A good-governance framework for urban management. Journal of Urban Management.
Duany, A., Speck, J., Lydon, M., Goffman, E.‚ (2011). The smart growth manual. McGraw-Hill Professional.
Evans, P.B.‚ (Ed.).‚ (2002). Livable cities? Urban struggles for livelihood and sustainability. Frontiers of Architectural Research, Vol 5‚ No 2‚ Pp 239-253.
Hatami Nejadeh, Hossein; Abdali, Yaghoub and Ali Pouri, Ehsan (2016). Assessing the quality of life of Afghan immigrants living in Iran with a mental approach; Case study: Rosti Firoozabad, Sarzamin Geographical Quarterly, Volume 13, Number 49, Tehran: 92-77.
John W. Cresswell, WikiPlan Clark (2010). Combined Research Methods, translated by Javid Sarai, Alireza Kiamanesh (2015), Jihad University Institute of Humanities and Social Studies, First Edition.
Kashef, M.‚ (2016). Urban livability across disciplinary and professionalboundaries.Univ of California Press.
L Liang, X Deng, P Wang, Z Wang, L Wang (2020). Assessment of the impact of climate change on cities livability in China, Science of The Total Environment, 726.
Latifi, Omid; Movahed, Ali and Sasanpour, Farzaneh (1396). Bioavailability analysis in Ahvaz metropolitan areas, urban social geography, Volume 4, Number 1: 44-23.
Luvuno, Londoloza Leo ,(2020)Analysis of municipal demarcation on financial non-viability of the Vhembe District Municipality, Thesis, D. Phil. (Public Administration and Management: 12.
Malek Hosseini, Abbas and Malekpour, Mohsen (2015). Kermanshah Viability Assessment, Scientific-Specialized Journal of Geography, Civil Engineering, Urban Planning, Architecture, First Year, No. 20: 62-53.
Mohammadi Deh Cheshmeh, Pejman; Ziari, Yousefali and Tavaklan, Ali (1398). Analysis of the role of urban management in the viability of Shahrekord, Human Geography Research, Volume 51.
Morsoomi, Nafiseh and Bahrami Paveh, Rahmatollah (2011) Sustainable Urban Development, Payame Noor Publications, First Edition, Tehran: 208.
Najafi, Ismail; Ghasemian, Homa and Sadeghi, Alireza (1397). Assessment of viability in urban spaces: Case study: Old texture of Khorramabad city, geography and human relations, Volume 2, Number 4: 412-401.
Najafi, Mehrdad; Bravery of Joe, Hamideh and Estajlaji, Alireza (1398). The role of urban regeneration in urban bioavailability, study sample: Javid Zanjan neighborhood Urban management studies, Volume 11, Number 40: 16-1.
Poorahmad, Ahmad; Abdali, Yaghoub and Gholipour, Saraullah (1399). Spatial analysis of the effects of favorable governance on urban livability; Case study: Crime centers in Tehran, Quarterly Journal of Spatial Planning, Year 10, Number 2: 104-83.
Qalibaf, Mohammad Reza; Hafeznia, Mohammad Reza and Mohammadpour, Ali (2013). Divisions of the city in integrated urban management: A case study of Ahvaz city, Scientific and Research Journal of the Geographical Society of Iran, Year 11, No. 37: 70-47.
Sajjadi, Jila; Yarmoradi, Kiomars; Kanuni, Reza and Heidari, Morteza (1396). The Role of Proper Governance in Improving the Quality of Urban Environment from the Perspective of Residents, Case Study: Ferdows Garden Neighborhood, District One, Tehran, Bi-Quarterly Journal of Urban Ecology Research, Volume 8, Number 1: 108-95.
Sasanpo, Farzaneh; Tulayi, Simin; Jafar Asadabadi, Hamzeh (1393). Ability to live in cities in line with sustainable urban development: Case study: Tehran metropolis, Scientific Research and International Quarterly of the Geographical Society of Iran, No. 42: 135.
Sasanpour, Farzaneh; Tulayi, Simin, Jafar Asadabadi, Hamzeh (2015). Assessment Assessment is the acceptance of the city in the region and the city of Tehran.
Trudast, Zahra; Nikseresht, Mehdi, Nikbakht, Abolfazl (1398). Explaining the pattern of spatial organization of urban bioavailability (case study: Ilam city), Structural and functional studies, Volume 6, Volume 20: 125-105.
Vivek Shandas .(2020). Urban Heat and Livability, Urban Adaptation to Climate Change, 165:1-4.
Ziari, Keramatullah; Poorahmad, Ahmad; Hatami Nejad, Hosseino Bastin, Ali (1397). Investigating the factors affecting the promotion of viability with an urban governance approach (Case study: Bushehr city) Human Geography Research, Volume 50.