نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران،‌ ایران

چکیده

بلایای طبیعی یکی از چالش‌های اصلی برای کشورهای در حال توسعه است، که به اقتصاد محلی منطقه‌ای که با فاجعه روبرو می‌شوند آسیب‌های جدی وارد کرده و باعث خنثی شدن دستاوردهای توسعه می‌شود. با توجه به این که بخش عمده‌ای از بلایای طبیعی، در نواحی روستایی کشور رخ می‌دهد و درصد زیادی از جمعیت کشور در مناطق روستایی زندگی می‌کنند به لحاظ ضعف امکانات در این نواحی آسیب‌های بسیاری را برای ساکنان روستاها ایجاد می‌کند، توجه به نواحی روستایی در این زمینه اهمیت بسیاری دارد.
در فرایند برنامه ریزی توسعۀ روستایی، کاربری زمین، ارتباطات، تأسیسات و تجهیزات زیربنایی و رفاهی عمومی‌و غیره در روستاها را می‌توان از جمله مقوله‌های برنامه ریزی کالبدی برشمرد. اما همه این شاخص‌ها تحت تاثیر ابعاد اقتصادی روستا است.
هدف از این پژوهش شناسایی مشکلات اقتصادی روستاهای بخش سورنا در مرحله اول و بعد بررسی رابطه آن با تاب آوری اقتصادی می‌باشد. روش پژوهش حاضر روش ترکیبی بود. بدین منظور با بهره‌گیری از روش پدیدارشناسی برای شناسایی مشکلات اقتصادی استفاده شد و در بخش کمی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد مشکلات اقتصادی روستاهای بخش سورنا، عدم وجود امنیت شغلی، عدم وجود تنوع تولید کار، عدم وجود سلامت سیاست مالی وپولی، عدم وجود امکانات مناسب و عدم وجود زیرساخت های مناسب می‌باشد و این مشکلات رابطه معناداری با تاب آوری اقتصادی دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Al-Nammari, Fatima; Alzaghal, Mohamad (2014). Towards local disaster risk reduction in developing countries: Challenges from Jordan, International Journal of Disaster Risk Reduction,1.
Beilin, R. & Wilkinson, C. (2015). Introduction: governing for urban resilience. Urban Studies Journal limited, 9(2), 38-51
Cutter, S. L., Barnes, L., Berry, M., Burton, C., Evans, E., Tate, E., et al. (2008). A place-based model for understanding community resilience to natural disasters. Global Environmental Change, 18(4), 598-606.
Cutter, Susan L., Kevin D. Ash, Christopher T. Emrich(2014). The geographies of community disaster resilience. Global Environmental Change 42, 27–00.
Dadashpour, Hashem and Adeli, Zeinab (1394). Assessing resilience capacities in Qazvin urban complex, Journal of Crisis Management, Volume 4, Number 8: 84-73.
Kelin, R. J., and F. Nicholls., 2003. Thomalla, Resilience to natural hazards: how useful is this concept? Environmental Hazards, 5(1 -2): 35-45
Mohammadi Ostad Kalayeh, Amin; Bayat, Nasser; Khorasani, Mohammad Amin; Nik Rosh, Raheleh (1395). Recognition and analysis of the factor affecting the recession of carpet weaving industry in rural areas from the perspective of carpet weavers in Gonbad Kavous, No. 30: 55-69.
Namjooyan, Farrokh, Razavian, Mohammad Taghi, Sarvar, Rahim (2017) Binding urban resilience for the future management of cities, Geographical Quarterly of the Land, Volume 14, Number 55: 95-81.
Nouri, Hedayatullah, Sepahvand, Farkhondeh (2016) Analysis of resilience of rural settlements against natural hazards with emphasis on earthquake (Case study: Shirvan village of Boroujerd city), Quarterly Journal of Rural Research, Volume 7, Number 2.
Petak, W. (2002). Earthquake resilience through mitigation: a system approach. Paper presented at the International Institute for Applied Systems Analysis, 12 Sep 2002, Laxenburg, Austria
Ramezanzadeh Lesboui, Mehdi, Badri, Seyed Ali (2014) Explaining the socio-economic structures of local communities resilience to natural disasters with emphasis on floods; Case study: Cheshmeh Kileh Tonekabon and Sardabroud tourist basins of Kelardasht, Geography (Scientific, Research and International Quarterly of the Iranian Geographical Society), New Volume, Twelfth Year, No. 40.
Roknaldin E(2014), A. An analysis of the role of livelihoods in resilience of rural households in drought conditions. Rural Studies, 2014, Vol.5, No. 3, pp. 639-662.
Rose, A, (2005), "Analyzing terrorist threats to the economy: a computable general equilibrium approach”, In: Richardson, H., and Gordon, P., Moore, J. (Eds.), Economic Impacts of Terrorist Attacks. Edward Elgar, Cheltenham, UK, pp. 196–217.
Rostami, Hamed (2014) Investigating the factors affecting the underdevelopment of villages in Sorena district of Rostam city, Master Thesis, Islamic Azad University, Marvdasht Branch.
Thilo Lang(2010), Urban Resilience and New Institutional Theory – A Happy Couple for Urban and Regional Studies?
Veisi, Farzad, Shakeri, Bahar (2016) Assessing the Physical Resilience of Rural Settlements from the Perspective of Dehyaran, Quarterly Journal of Rescue and Relief, Year 8, No. 4: 124-103.
Wana, M & Sofi neyestan(2016), M, Assessment of resilience in urban factor (case study: sirous neighborhood Tehran), 1st National Symposium on Key Issues in Civil Engineering, Architecture and Urban Development, Gorgan, Department of Education and Research Pars Barogsters Engineering Company, Farhangian University of Golestan Province.
Holling, C.S., & Walker, B.H. (2003). Resilience defi ned. In International Society of Ecological Economics (Eds.), Internet encyclopedia of ecological economics. Retrieved from http.