نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مسایل اجتماعی ایران ، گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

2 استادیار،گروه جامعه شناسی واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران

3 استاد، گروه جامعه شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در کشورهای توسعه یافته یکی از هدف‌های مهم سیاستگذاران اقتصادی ارتقای سطح رفاه اجتماعی در جامعه است. در کشورهای در حال توسعه نیز فقط رشد اقتصادی هدف تلقی نمی‌شود، بلکه این کشورها همگام با کشورهای توسعه یافته افزایش رفاه اجتماعی را هم یکی از هدف‌های اصلی و از معیارهای توسعه‌یافتگی در نظر می‌گیرند. پژوهش حاضر با هدف بررسی پیامدهای اجتماعی سیلاب با تاکید بر رفاه اجتماعی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق جمعیت سیل زدگان 15 سال به بالاتر شهرهای شوش، حمیدیه، کارون، بستان، شادگان، رفیع، سوسنگرد، بخشی از اهواز و روستاهای اطراف اهواز) به تعداد 49607 نفر می‌باشد برای انتخاب حجم نمونه در بین افراد جامعه آماری از فرمول عمومی کوکران استفاده گردید. بدین ترتیب بر طبق فرمول کوکران تعداد 600 نفر به عنوان حجم نمونه به دست آمد. یافته‌های پژوهش نشانگر این بودند که بین متغیر مستقل وقوع سیلاب با متغیرهای وابسته احساس محرومیت، احساس امنیت، عدالت اجتماعی و حمایت اجتماعی رابطه معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

ابراهیمی نژاد، مهدی و دامن کشان، نگار (1394)، بررسی رابطه بین مؤلفه‌های واکنش مردم در مقابل بحران سیل با رویکرد نظم و امنیت اجتماعی (مطالعه موردی؛ حوادث سیل شهر بندرعباس)، اولین کنفرانس سالانه پژوهش‌های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری، یزد، موسسه معماری و شهرسازی سفیران راه مهرازی
اصغری مقدم، محمد رضا (1384)، آب و زیستگاه شهری، انتشارات سرا.
بیات، بهرام. (1388). جامعه شناسی احساس امنیت. تهران: موسسه انتشارات امیر کبیر.
بی نیاز، احسان، محمدرضا مثنوی و مهرداد نظریها (1390)، تعیین سطح پایداری آب کلانشـهر تهران، فصلنامه محیط شناسی، سال سی و هفتم، شماره 59: 184-171.
پورعزت، علی اصغر (1380)، مدیریت دولتی و عدالت اجتماعی. دانش مدیریت. شماره 55.
چلبی مسعود (1394)، تحلیل اجتماعی در فضای کنش. تهران: نشر نی.
حبیبی، کیومرث و علیزاده، هوشمند (1390)، بررسی و تحلیل وضعیت عدالت اجتماعی در ساختار فضایی شهر سنندج، فصلنامه آرمان شهر، شماره 7.
حبیبی، کیومرث و علیزاده، هوشمند (1390)، بررسی و تحلیل وضعیت عدالت اجتماعی در ساختار فضایی شهر سنندج، آرمان شهر، شماره 7.
ذهبی، مهدی؛ سکینه بیگم کاظمی؛ فرهاد کرد و زهرا حیدری (1396)، بررسی پیامدهای سیل بر سلامت، هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا، بسیج جامعه پزشکی، وزارت بهداشت
شریفی ادیب (1391)، پایان‌نامه کارشناسی بررسی عوامل اقتصادی-اجتماعی مرتبط با جرم مطالعه موردی: سرپل ذهاب، دانشکده علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری، دانشگاه پیام نور اسلام آباد غرب.
قدیمی، مهدی و حامد قاسمی (1391)، بررسی تاثیر احساس محرومیت نسبی و احساس بیگانگی اجتماعی بر احساس امنیت اجتماعی مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه زنجان، فصلنامه دانش انتظامی زنجان، سال اول، شماره 4.
کاظمی پور، شهلا (383)، مبانی جمعیت شناسی، تهران : مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه.
گیدنز، آنتونی (1376)، نظریه‌های جامعه شناسی، ترجه محس صبوری، تهران: نشر نی.
نویدنیا، منیژه. (1381). امنیت اجتماعی: روایتی جامع. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
هزارجریبی، جعفر و صفری شالی، رضا (1391)، آناتومی رفاه اجتماعی، تهران: انتشارات جامعه و فرهنگ.
Blakemore, K., & Warwick-Booth, L. (2013). Social Policy: An Introduction: An Introduction. Mcgraw-Hill Education (UK).‏
Clemens, P., Hietala, J. R., Rytter, M. J., Schmidt, R. A., & Reese, D. J. (1999). Risk of domestic violence after flood impact: Effects of social support, age, and history of domestic violence. Applied Behavioral Science Review, 7(2), 199-199.‏
Fitzpatrick, T. (2005). New Theories of Welfare, Palgrave: Houndmills
Steven Lukes, (1991) Essays in social theory, Macmillan, 1978, p 1890.
Zarzosa E. Somariba A. (2012), An Assessment of Social welfare in Spain: territorial analysis using a Synthetic welfare Indicator. Soc Indic Res.DOI: 10.1007/s11205-012-0005-0.