تولید نقشه آلودگی صوتی با مدل‌سازی مکانی نقشه کاربری اراضی (مورد پژوهشی شهر یاسوج)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشیار رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 کارشناس ارشد رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، مدرس دانشگاه پیام‌نور فریدون‌شهر

چکیده

آسایش صوتی عدم وجود صداهای مزاحم و نابهنجار در محیط کار و زندگی افراد است. عدم آسایش صوتی در محیط می‌تواند موجب آزار صوتی و برهم خوردن تعادل روحی و روانی افراد گردد؛ هدف اصلی این تحقیق مدل‌سازی مکانی نقشه کاربری اراضی شهر یاسوج جهت تولید نقشه آلودگی صوتی می‌باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی است. داده‌های نظری پژوهش به روش کتابخانه-ای و میدانی گردآوری شد و به منظور بررسی توزیع مکانی همجواری در کاربری اراضی جهت استخراج نقشه آسایش صوتی از بانک داده مکانی بهره گرفته شد. در تحقیق حاضر عامل فاصله بعنوان متغیر اصلی تحقیق مطرح است که مبنای سنجش سازگاری و ناسازگاری استقرار کاربری‌ها از منظر همجواری و مجاوت می‌باشد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم-افزارهای(Excel و GIS) استفاده شده است. مدل به کار رفته نیز تحلیل سلسله مراتب فازی (FAHP) با نظرخواهی از 5 نفر از کارشناسان بوده است. تحلیل یافته‌ها نشان می‌دهد که در بین نواحی چهارگانه، ناحیه دو بیشترین آلودگی و ناحیه چهار کمترین آلودگی را در بین نواحی شهر یاسوج دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات